ІДЕОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ГЕОУРБАНІСТИКИ: ЕВОЛЮЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ

  • І.В. Гукалова
  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: міський розвиток, урбанізація, місто, соціальна географія, історіографія досліджень, геоурбаністика

Анотація

Сучасне бачення проблем вивчення міста передбачає його цілісне, міждисциплінарне сприйняття, розуміння міста в глибокій ретроспективі як організму, що формує життєво важливі структури і традиції. Останні не можуть бути засвоєні без нового осмислення фундаментальних основ розвитку міст, що відображені у працях відомих вчених світу і України в період найбільш швидкого розгортання процесу урбанізації.

Основне завдання даної статті – критичний аналіз та історіографічний огляд найбільш важливих міських досліджень і принципових думок. Здійснено виділення історичних етапів і значущих у плані якості життя населення шкіл у сучасній геоурбаністиці. На основі порівняльно-історичного огляду найбільш важливих міських досліджень XIX–XXI ст. робиться висновок про те, що на сучасному етапі необхідні нові підходи до вивчення і планування розвитку міського середовища, а також до вирішення проблем формування здорової екології міського простору, які пояснюють розвиток міського простору з позицій якості життя. Не претендуючи на повноту огляду проблематики оцінювання сучасного стану досліджень міст, автори статті поставили собі за мету простежити еволюцію геоурбаністичних студій на різних рівнях і в різних умовах, а також окреслити найважливіші перспективні напрями розвитку геоурбаністики на наших теренах сьогодні.

Встановлено, що сучасній геоурбаністиці бракує емпіричних знань про розвиток конкретних міст відповідно до їх внутрішньої логіки і в контексті сучасних реалій. Через специфічні для кожного місця практики виникають локальні шляхи формування якості життя населення, остання стає унікальною разом із містами, в яких формується і відтворюється. Ця думка ще не отримала систематичного розвитку у вітчизняній геоурбаністиці, але обов’язково має отримати. Через неї можливе поєднання різних рівнів і різних напрямів в осмисленні збалансованого розвитку і міст як головних його агентів. 

Посилання

1. Верменич, Я. (2009) Проблеми дефініції і генезису міста у науковій спадщині М. Вебера. Історико-географічні дослідження в Україні. Інститут історії України, № 11, С. 7–18. [Vermenych, J. (2009) Problems of definition and genesis of the city in the scientific heritage of M. Weber. Historical and geographical research in Ukraine. Institute of History of Ukraine, № 11, 7-18. (In Ukrainian)].
2. Гладун, О.М. (Ред.). (2015). Населення України: демографічні складові людського розвитку. Умань : Видавець «Сочінський», 180 c. [Gladun, O.M. (Ed.). (2015). The population of Ukraine: demographic components of human development. Uman: Publisher «Sochinsky», 180 p. (In Ukrainian)].
3. Глазычев, В.Л. (2008) Урбанистика, Москва : Европа, 220 с. [Glazychev, V.L (2008) Urbanism, M. : Europe, 220 (In Russian)].
4. Дронова, О.Л. (2015) Новий урбанізм: у пошуках виїоду з урбаністичного колапсу. Український географічний журнал, № 3, С. 33–41. [Dronova, O.L. (2015) New urbanism: in search of the way out of urban collapse. Ukrainian geographical journal, 3, 33–41 (In Ukrainian)].
5. Кириченко, А. (2018). Як автор поняття «креативний клас» змусив світ повірити у свої ідеї та помилився. URL : https://hmarochos.kiev. ua/2018/09/11/yak-avtor-ponyattya-kreativniyklas- zmusiv-ves-svit-poviriti-u-svoyi-ideyi-tapomilivsya/ [Kirichenko, A. (2018). As the author of the concept of creative class made the world believe in their ideas and was wrong. URL : https://hmarochos. kiev.ua/2018/09/11/yak-avtor-ponyattyakreativniy- klas-zmusiv-ves-svit-poviriti-u-svoyiideyi- ta-pomilivsya/ (дата звернення 20.08.2020)].
6. Мезенцев, К., Олійник, Я., Мезенцева, Н. (Ред.). (2017). Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія. Київ : Видавництво «Фенікс», 438 с. [Mezentsev, K., Oliynyk, J., Mezentseva, N. (Ed.). (2017). Urban Ukraine: at the epicenter of spatial change: a monograph. Kyiv : Phoenix Publishing House, 438. (In Ukrainian)].
7. Мусієздов, О.О. (2016). Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід : монографія. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 348 с. [Musiezdov, O.O (2016). Urban identity in (post) modern society: Ukrainian experience: monograph. H. : V.N Karazin KhNU, 2016, 348 p. (In Ukrainian)].
8. Палеха, Ю.М. (2006). Економіко-географічні аспекти формування вартості території населених пунктів. Київ : Профі, 324 с. [Palekha, Y.M. (2006). Economic and geographical aspects of the formation of the value of the territory of settlements. K. : Profi, 324 (In Ukrainian)].
9. Пистун, Н.Д., Пересекин, В.Н., Мижега, Н.Я. [и др.] (1989). Экономико-географический комплекс крупного города (на примере г.Киева). Київ : Вища школа, 136 с. [Pistun, N.D, Peresekin, V.N, Mizhega, N.Ya. [et al.] (1989). Economic and geographical complex of a large city (on the example of Kiev). K. : Higher school, 136 p. (In Russian)].
10. Покляцький, С.А. (2016). Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження. Київ : Наукова думка, 184 с. [Poklyatsky, S.A. (2016). Living conditions of the population of large cities of Ukraine: socio-geographical study. K. : Naukova Dumka, 184 (In Ukrainian)].
11. Руденко, Л.Г. (Ред.). (2013). Изменения городского пространства в Украине. Київ : Реферат, 160 с. [Rudenko, L.G (Ed.). (2013). Changes in urban space in Ukraine. K. : Abstract, 160 (In Russian)].
12. Руденко, Л.Г. (Ред.). (2015). Функции городов и их влияние на пространство. Київ : Феникс, 292 с. [Rudenko, L.G. (Ed.). (2015). Functions of cities and their impact on space. K. : Phoenix, 292. (In Russian)].
13. Стась, И.Н. (2017). Урбанизация в парадигме социологической науки ХХ века. Северный Регион: наука, образование, культура, № 1, С. 79–83. [Stas, I.N (2017). Urbanization in the paradigm of sociological science of the twentieth century. Northern Region: science, education, culture, № 1, 79–83. (In Russian)].
14. Тимінський, В. (2013). Пострадянське місто як урбаністичний феномен: проблеми індустріального розвитку. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Вип. 9. С. 253–260. [Timinsky, V. (2013). Post-Soviet city as an urban phenomenon: problems of industrial development. Modern problems of research, restoration and preservation of cultural heritage, Issue 9, 253-260. (In Ukrainian)].
15. Флорида, Р. (2018). Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Київ : «Наш формат», 380 с. [Florida, R. (2018). Creative man. How a new class is conquering the world. K. : «Our format», 380 (In Ukrainian)].
16. Флорида, Р. (2019). Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними. Київ : «Наш формат», 320 с. [Florida, R. (2019). The crisis of urbanism. Why cities make us unhappy. K. : «Our format», 320 (In Ukrainian)].
17. Хома, Н. (2016). Політична урбаністика: концептуалізація предметного поля. Studia Politologica Ucraino-Polona, Вип. 6, C. 250–257. [Homa, N. (2016). Political urbanism: conceptualization of the subject field. Studia Politologica Ucraino- Polona, Vip. 6, 250–257. (In Ukrainian)].
18. Шліпченко, С., Тимінський, В., Макаренко, А., Малес, Л., Тищенко, І. (Ред.). (2013). Місто й оновлення. Урбаністичні студії. Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Київ : ФОП Москаленко О.М., 360 с. [Shlipchenko, S., Timinsky, V., Makarenko, A., Males, L., Tishchenko, I. (Ed.). (2013). City and updates. Urban studies. Representation of the Foundation named after Heinrich Böll in Ukraine. K. : FOP Moskalenko O.M, 360 (In Ukrainian)].
19. Яценко, Б.П. (2003). Світові міста. Географія та основи економіки в школі. Науково-методичний журнал, № 1,. 41–42. [Yatsenko, B.P (2003). World cities. Geography and basics of economics at school. Scientific and methodical journal, № 1, 41–42. (In Ukrainian)].
20. Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life. Basic Books, 512 p. 21. Herlihy, P. (1981). Ukrainian cities in the Nineteenth Century. In Rethinking Ukrainian History, edited by Ivan L. Rudnytsky. Edmonton. P. 135– 155. 22. UN HABITAT: For a better urban future [Electronic resource]. URL : https://unhabitat.org/ (дата звернення: 22.08.2020).
Опубліковано
2020-12-10
Сторінки
26-33
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ