ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ ПРОЦЕСІВ ПОЛТАВСЬКОГО ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЮ (РЕТРОСПЕКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • М.О. Джаман
  • В.В. Єрмаков
Ключові слова: чинники територіального розвитку, ретроспективна географія, Полтавський історико-географічний край, економіко-географічне положення, промислове та сільськогосподарське виробництво, формаційний розвиток

Анотація

У даній статті проведено аналіз основних (природних, соціально-економічних, політичних та історико-культурних) чинників, які вплинули на розвиток суспільно-просторових процесів на території Полтавського історико-географічного краю (ІГК). Розкривається їх вплив на особливості розвитку промислового і сільськогосподарського виробництва Полтавського ІГК у період генези індустріального суспільства, формування поселенської структури території. Занзачається, що аграрний розвиток регіону включав у себе елементи фермерського та пруського шляхів капіталістичної еволюції, промислове виробництво, яке спеціалізувалося переважно на галузях з переробки сільськогосподарської сировини із значним поширенням селянських кустарних промислів. Неоднаковий економічний потенціал різних категорій як поміщицьких, так і селянських господарств, який існував ще з феодальних часів, визначив ступінь проникнення капіталістичних відносин у їх структуру та характер зв’язків з ринком. У зв’язку із цим процеси трансформації системи феодального господарства мали нерівномірний характер як у структурно-галузевому, так і в регіональному плані, що вплинуло на формування особливостей територіальної організації господарства. Розглядаються розселенські процеси, що визначалися основними напрямками історичного процесу залюднення території сучасної Полтавщини з південного заходу та з районів Правобережної України, а також концентрацією населених пунктів у межах річкових долин.

Показано, що в ієрархічній структурі чинників територіального розвитку Полтавщини провідна роль належить системі пануючих формаційних закономірностей, котрим підпорядкована дія усіх інших чинників, яка в кінцевому варіанті визначала осболивості впливу інших чинників терито- ріального розвитку історико-географічного краю та специфіку їх поєднання у різних просторо- во-часових варіаціях.

Посилання

1. Баранский Н. (1956). Экономическая география. Экономическая картография. Москва : Государственное издательство геогафической литературы. [Baransky N. (1956). Economical geography. Economical cartography. M. : State Publishing House of Geogaphic Literature (Іn Russian)].
2. Бодянский Н. (Сост.). (1865). Памятная книжка Полтавской губернии на 1865 год. Полтава. [Bodyansky N. (Comp.). (1865). The memorial book of the Poltava province for 1865. Poltava (Іn Russian)].
3. Губанова Т.Е. (Сост.). (1987). Экономическая и социальная география в СССР: История и современное развитие: Кн. для учителя. Москва : Просвещение, 1987. [Gubanova T.E. (Comp.). (1987). Economic and social geography in the USSR: History and modern development: Prince. For the teacher. M. : Education, (Іn Russian)].
4. Гуржій І. (1950). Повстання селян в Турбаях (1789–1793). Київ : Вид-во АН УРСР. [Gurjii I. (1950). Peasant uprising in Turbai (1789–1793). K. : Publishing house of the Academy of Sciences of the Ukraine (In Ukrainian)].
5. Гуржій І. (1954). Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ століття. Київ : Державне видавництво політичної літератури України. [Gurjii I. (1954). Schedule of feudal serfdom in agriculture of Ukraine in the first half of the nineteenth century. K. : StatePublishing House of Political Literature of Ukraine (In Ukrainian)].
6. Ильичев Л. (Гл.ред.). (1983). Философский энциклопедический словарь. Москва : Сов. Энциклопедия. [Ilyichev L. (Ch. Ed.). (1983). Philosophical Encyclopedic Dictionary. M. : Sov. Encyclopedia (Іn Russian)].
7. Карнаухова Е. (1951). Размещение сельского хазяйства России в период капитализма (1860–1914г.г.). Москва : Изд.-во АН СССР, 1951. [Karnaukhova E. (1951). Placement of Russian agriculture in the period of capitalism (1860–1914). M. : Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1951(Іn Russian)].
8. Круль В. (2004). Ретроспективна географія поселень Західної України : монографія. Чернівці : Рута, 2004. [Krull V. (2004). Retrospective Geography of Western Ukraine Settlements: A Monography. Chernivtsi : Ruta (In Ukrainian)].
9. Круль В. (2007). Краєзнавство: Навчально-методичний посібник. Чернівці : Рута, 2007. [Krul B. (2007). Local History: National Methodological Manual. Chernivtsi : Ruta (In Ukrainian)].
10. Лавріненко С. (2013). Регіональні особливості розвитку аграрної сфери та їх вплив на суспільно-географічні процеси після реформи 1861 року (на прикладі Полтавщини).Часопис соціально-економічної географії, Вип. 15 (2), 95–99. [Lavrinenko S. (2013). Regional features of agricultural development and their impact on socio-geographical processes after the reform of 1861 (on the example of Poltava). Human geography journal, 15(2), 95–99. (In Ukrainian)].
11. Ленин В. (1971). Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности. М.Г. Власова (Сост.), Полное собрание сочинений (Т. 3). Москва : Издательство политической литературы. [Lenin V. (1971).The development of capitalism in Russia.The process of creating a domestic market for large industry. M.G. Vlasova (Comp.), Complete Works (Vol. 3). M. : Publishing house of political literature (Іn Russian)].
12. Лобода И. (1958). Аграрное перенаселение на Левобережной Украине в конце XIX века (по материалам Полтавской и Черниговской губерний). История СССР, 2, 137–143. [Loboda I. (1958). Agricultural overpopulation in Left-Bank Ukraine at the end of the 19th century (based on materials from the Poltava and Chernihiv provinces). History of the USSR, 2, 137–143 (Іn Russian)].
13. Лященко П. (1951). Докапіталістичні формації. Історія народного господарства СРСР. (Т. 1). Київ : Державне видавництво політичної літератури України. [Lyashchenko P. (1951). Precapitalistformations. History of the economy of the USSR. (Vol. 1). K. : State Publishing House of Political Literature of Ukraine (In Ukrainian)].
14. Маца, К. (Ред). (1998). Полтавська область: Природа, населення, господарство. Полтава : Полтавський літератор. [Matza K.O. (Ed). (1998). Poltava region: Nature, population, economy. Poltava : The writer of Poltava (In Ukrainian)].
15. Падалка, Л.В. (1914). Карта территориального разграничения Полтавской губернии в масштабах местных изучений. Полтава, Полтавская ученая архивная комиссия. [Padalka L.V. (1914). Map of the territorial delimitation of the Poltava province in the scope of local studies.Poltava, Poltava scientific archival commission (Іn Russian)].
16. Папіж, Ю.С. (2014). Ефективна регіональна економіка: фактори розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, Вип. 7. Част. 4, 89–91.[ Papizh Y.S. (2014). Effective regional economy: factors of development. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences» 7(4), 89–91 (In Ukrainian)].
17. Ром В. (Ред.). (1986). Экономическая и социальная география СССР: Общая часть курса. Учеб. пособие (Т. 1). Москва : Просвещение. [Rum V. (Ed.). (1986). Economic and social geography of the USSR: General part of the course.Textbook manual for students. (T. 1). M. : Education (Іn Russian)].
18. Семенов-Тян-Шанский В. (1910). Город и деревня в Европейской России: Очерк по экономической географии с 16 картами и картограммами. Записки РГО по отделению статистики, Т. 10, вып. 2, 1-212. [Semenov-Tyan-ShanskyV. (1910). City and Village in European Russia: An Essay on Economic Geography with 16 Maps and Cartograms. Notes of the Russian Geographical Society for the Department of Statistics, Vol. 10, no. 2, 1-212 (Іn Russian)].
19. Стадницький Ю., Коваль Л. (2010). Чинники розміщення господарської діяльності [Текст] : монографія. Хмельницький : ХНУ. [Stadnytsky Y., Koval L. (2010). Factors of placement of economic activity. Khmelnytsky: KhNU (In Ukrainian)]. 20. Тихонов Б.В. (1978). Переселения в России во второй половине XIX в. Москва : Наука. [Tikhonov B.V. (1978). Resettlement in Russia in the second half of the XIX century. M. : Science (Іn Russian)].
Опубліковано
2020-12-10
Сторінки
34-42
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ