МІСЦЕВИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА АГРОХОЛДИНГИ: ПРИКЛАД АГРОІНДУСТРІАЛЬНОГО ХОЛДИНГУ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»

  • О.Ю. Кононенко
  • О.М. Трусій
Ключові слова: агрохолдинг, місцевий соціально-економічний розвиток, сільське господарство, стимулювання місцевого розвитку, Україна

Анотація

На агрохолдинги припадає суттєва частина виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Використовуючи ресурсний потенціал аграрних регіонів вони нарощують виробничі потужності. У цьому дослідженні представлено спробу оцінити отримувані територіями переваги від розміщення підприємств Агроіндустріального холдингу «Миронівський хлібопродукт». На основі системно-структурного аналізу вивчено історико-географічні особливості розвитку та розміщення підприємств. На розвиток компанії вплинули чинники різних рівнів (локальні, національні, міжнародні). На локальному рівні найбільш впливовими є кліматичні умови, земельні ресурси, інфраструктура та трудові ресурси. Детально охарактеризовані основні напрями діяльності підприємства та зв’язки між ними, що дає можливість контролювати процес виробництва, якість та собівартість продукції і є запорукою високої економічної ефективності виробництва. Підприємства агрохолдингу є значними роботодавцями у своїх регіонах, вони сприяють збалансованості на місцевих ринках праці. Важливими для місцевих економік є ініціативи підприємств щодо розвитку місцевої інфраструктури, житлового забезпечення працюючих, підвищення рівня їх кваліфікації та ін. Комплексна оцінка рівнів соціально-економічного розвитку територій розміщення агрохолдингу показала, що не завжди великі агропідприємства чинять визначальний вплив на стан місцевої економіки. Чітко виражена позитивна динаміка була виявлена для територій, де задіяні великі площі сільськогосподарських угідь та розвинена переробна ланка. Більшість низових адміністративних районів за період нарощення обсягів виробництва холдингу (2003–2018 рр.) погіршили свої позиції порівняно з іншими районами. Це є сигналом для пошуку місцевою владою шляхів диверсифікації сільської економіки як через розвиток фермерських господарств, так і несільськогосподарських видів діяльності.

Посилання

1. Andersen, M.S. (2007). An introductory note on the environmental economics of the circular economy. Sustainability Science. 2, 133–140.
2. Cvetanovic, S., Filipovic, M., Nikolic, M., Belovic, D. (2015). Endogenous growth theory and regional development policy. Spatium. 1,10–17.
3. Evans, N., Morris, C. & Winter, M. (2002). Conceptualizing Agriculture: a Critique of Post-Productivism as the New Orthodoxy. Progress in Human Geography, 26 (3). 313–332.
4. Murtin, R. & Sunley P. (1996). Slow convergence? Post-neoclassical endogenous growths theory and regional development. Working paper 44, ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge.
5. Porter, M.E. (1990, 1998). The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
6. Richardson, H.W. (1973). Regional growth theory. MacMillan, London.
7. Romer, P.M. (1987). Growth based on increasing returns due to specialization. American Economic Review. 77(2), 78–92.
8. Solow, R.A. (1956). Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70, (1), 65–94.
9. Swinburn, G., Goga, S., & Murphy, F. (2004). Local economic development: a primer developing and implementing local economic development strategies and action plans. World Bank. Washington, D.C.
10. Баранский Н.Н. (1938). Союз Советских Социалистических республик. Всеобщая география. Москва, ГосПолитиздат. [Baransky, N.N. (1938). Union of Soviet Socialist Republics. General Geography Moscow, GosPolitizdat. (in Russian)].
11. Барановський, М.О. (2010). Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання. Економіка України. 11, 57–69. [Baranovsky, M.O. (2010). Depression in rural areas of Ukraine: assessment methods, regional differences and ways to overcome them. Economy of Ukraine, 11, 57–69. (in Ukrainian)].
12. Барановський, М.О. (2012). Стимулювання розвитку сільських територій: європейський досвід та українські реалії. Часопис соціально-економічної географії, 12(1), 43–47. [Baranovsky, M.О. (2012). Stimulation of development of the rural areas: European experience and Ukrainian reality. Human Geography journal, 12(1), 43–47 (in Ukrainian)].
13. Герасимчук, З.В., & Гаулщак, В.Л. (2006). Політика розвитку проблемних регіонів. Методологічні засади формування та реалізації. Луцьк: Надстир’я. [Gerasimchuk, Z.V. & Gaulshchak, V.L. (2006). Policy for development of problem regions. Methodological principles of formation and implementation. Lutsk: Nadstyria (in Ukrainian)].
14. Кизим, М.О., & Іванова, О.Ю. (2015). Формування потенціалу саморозвитку регіонів України: Теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. 1 (45), 15–20. [Kyzym, M.O, Ivanova, O.Y (2015). Formation of the potential for self-development of the regions of Ukraine: Theoretical aspect Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series “Economics”. 1 (45), 15–20. (in Ukrainian)].
15. Колосовский, Н.Н. (1969). Теория экономического районирования. Москва. [Kolosovskiy, N. (1969). Economic regionalization theory. (in Russian)].
16. Корнієнко, І. (2012). Український аграрний сектор: тенденції та альтернативи розвитку. Економіка України, 4, 88–95. [Korniyenko, I. (2012). Ukrainian agriculture: trends and alternatives of development, Economy of Ukraine, 4, 88–95. (in Ukrainian)].
17. Коуз, Р. (2002). Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / За ред. О.Е. Вільямсона, С.Дж. Вінтера; пер. з англ. А.В. Куликова. Київ: А.С.К., С. 30–101. [Сoase Ronald H. The Nature of the Firm: Origin, evolution and development. O.E. Williamson & S. G. Winter (Eds). (in Ukrainian)].
18. Кругман, П. (2005). Пространство. Последний рубеж. Пространственная экономика, 3, 121– 126. [Krugman, P. (2005) Space: The Final Frontier. Spatial Economics, 3, 121–126. (in Russian)].
19. Лісовий, А. (2008). Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України. Економіка України. 9, 38–45. [Lisovy, A. (2008). Identification of depressed rural areas at the level of administrative districts of Ukraine. Economy of Ukraine, 9, 38–45. (in Ukrainian)].
20. Марущинець А.В. (2017). Вплив переробної ланки АПК на трансформаційні процеси в аграрній сфері Київського Придніпров’я. Український географічний журнал. 2, 26–31. [Marushchynets A.V. (2017). Agriculture processing sector and its impact on the transformation process of agrarian sphere of Kyiv Prydniprovia. Ukrainian geographical journal. 2, 26–31. (In Ukrainian)]. DOI.org/10.15407/ugz2017.02.026 (дата звернення: 22.08.2020).
21. Мезенцев К.В., Підгрушний Г.П. & Мезенцева Н.І. (2014). Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація : монографія. Київ: ДП «Прінт Сервіс», 132 с. [Mezentsev K.V., Pidgrushnyi G.P., Mezentseva N.I. Regional development in Ukraine: socio-spatial inequality and polarization. Kyiv: Print Service (in Ukrainian)].
22. Мезенцев, К.В. (2005). Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». [Mezentsev, K.V. (2005). Sociogeographical forecasting of regional development. Kyiv: Publishing and printing center “Kyiv University” (in Ukrainian)].
23. Офіційний сайт Агроіндустріального холдингу «Миронівський хлібопродукт». URL: https:// www.mhp.com.ua/uk/home [Official site of the Agroindustrial Holding “Myronivsky Hliboproduct”. Retrieved from: https://www.mhp.com.ua/uk/home] (дата звернення: 22.08.2020).
24. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. [Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua] (дата звернення: 22.08.2020).
25. Офіційний сайт Головного управління статистики у Київській області. URL: www.kyivobl. ukrstat.gov.ua [Official site of the Main Department of Statistics in Kyiv region. Retrieved from: www.kyivobl. ukrstat.gov.ua] (дата звернення: 22.08.2020).
26. Офіційний сайт Головного управління статистики у Вінницькій області. URL: www.vn.ukrstat. gov.ua [Official site of the Main Department of Statistics in Vinnytsya region. Retrieved from: www.vn.ukrstat. gov.ua] (дата звернення: 22.08.2020).
27. Офіційний сайт Головного управління статистики у Черкаській області. URL: www.ck.ukrstat. gov.ua [Official site of the Main Department of Statistics in Cherkasy region. Retrieved from: www.ck.ukrstat. gov.ua] (дата звернення: 22.08.2020).
28. Пилипенко, І.О. (2009). Механізми формування суспільно-географічних периферій у контексті динамічних концепцій регіонального розвитку. Культура народов Причерноморья, 162, 23–27. [Pilipenko, I.O. (2009). Mechanisms of formation of social geographical peripheries in a context of dynamic concepts of regional development. Culture of the peoples of the Black Sea region, 162, 23–27 (in Ukrainian)].
29. Підгрушний, Г.П. (2017.) Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просто- рового розвитку. Український географічний журнал 1, 48–54. [Pidgrushnyi G. (2017). Formation of growth poles system in Ukraine as a precondition to its transition to the model of polycentric spatial development. Ukrainian geographical journal 1, 48–54 (in Ukrainian)]. DOI.org/10.15407/ugz2017.01.048 (дата звернення: 22.08.2020).
30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» від 21 жовтня 2015 р. № 856. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/856-2015-п#Text. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On updating the Procedure and Methodology for monitoring and the Performance Committee of various regional countries” of October 21, 2015 No. 856. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015- п#Text. (In Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними» від 2 березня 2010 р. № 235. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235-2010- п#Text [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for monitoring socioeconomic indicators of development of regions, districts and cities of regional, republican in the Autonomous Republic of Crimea importance for declaring territories depressed” of March 2, 2010 No. 235. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235-2010- п#Text (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
Опубліковано
2020-12-10
Сторінки
43-53
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ