ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ПРОСТОРІВ

  • К.В. Мезенцев
  • Н.І. Провотар
  • О.М. Гнатюк
  • А.Л. Мельничук
  • О.О. Денисенко
Ключові слова: субурбанізація, приміські простори, повсякденні практики, просторова конфігурація, Київ, Вінниця

Анотація

У статті представлено порівняльну характеристику траєкторій розвитку приміських просторівКиєва та Вінниці в контексті соціальної диференціації мешканців та просторових конфігураційстабільних і мінливих їх повсякденних практик. Проаналізовано повсякденні практики мобіль-ності, проживання, споживання, трудової діяльності, відпочинку та дозвілля, освіти, громадськоїдіяльності, зокрема самоорганізації на рівні приміської громади. Ключовими дослідницькимиінструментами вибрано спостереження за активністю місцевих мешканців у визначених лока-ціях та анкетування і інтерв’ювання респондентів, які репрезентують потенційно відмінні заспектром повсякденних практик соціальні групи місцевого населення у дихотоміях «старожили–новосели», «мешканці старої (історичної) забудови – мешканці нової забудови», «мешканці садиб-ної забудови – мешканці багатоповерхової забудови». Виявлено, що в умовах гіпертрофованого розвитку ринку нерухомості приміський простір зазнає швидкої трансформації в контексті щіль-ності забудови, концентрації мешканців, диверсифікації та концентрації закладів харчування,торгівлі, диверсифікації освітніх та медичних послуг. Визначено, що конфігурації повсякден-них практик мешканців приміської зони пов’язані з їх соціальним статусом і за своїм спектромта просторовою конфігурацією відрізняються у мешканців старої (історичної) та нової забудов.Показано, що на конфігурацію повсякденних практик чинить вплив також тип та поверховістьзабудови, вік та сімейний статус мешканців, їх попереднє місце проживання (регіон, міська чи сіль-ська місцевість), а також мотивація до переїзду в передмістя. Визначено три найпоширеніші типипросторових конфігурацій повсякденних практик: зосередження переважно в місті та незначноюмірою у передмісті; зосередження однаковою мірою як у передмісті, так і в місті; зосередженняпереважно в передмісті та частково в місті. Виявлено, що у приміських просторах спостерігаєтьсяпоєднання сучасних рис міського способу життя і традиційних складників сільського способужиття, розмивання традиційної місцевої ідентичності. Підтверджено, що повсякденні практикимешканців передмістя поступово трансформуються, взаємопереплітаються, гібридизуються. Від-повідно, приміські простори посилюють внутрішнє різноманіття, мозаїчність, характеризуютьсягетерохронністю розвитку окремих своїх просторових та функціональних складників.

Посилання

1. Borén, T., & Gentile, M. (2007). Metropolitan processes in post-Communist states: an introduction. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 89 (2), 95–110. DOI: 10.1111/j.1468-0467.2007.00242.x (дата звернення: 22.08.2020).
2. Drummond L., & Labbé D. (2013). We’re a Long Way from Levittown, Dorothy: Everyday Suburbanism as a Global Way of Life. In: R. Keil (Ed.), Suburban Constellations: Governance, Land and Infrastructure in the 21st century (pp. 46–51). Berlin : Jovis Verlag.
3. Harris, R. (2010). Meaningful types in a world of suburbs. Research in Urban Sociology, 10, 15–47. DOI: 10.1108/S1047-0042(2010)0000010004 (дата звернення: 22.08.2020).
4. Harris, R. (2015). Suburbanization and Suburbanism. In: J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Second Edition. Pp. 660–666. Oxford : Elsevier.
5. Hirt, S. (2007). Suburbanizing Sofia: characteristics of post-socialist peri-urban change. Urban Geography, 28 (8), 755–780. DOI: 10.2747/0272-3638.28.8.755 (дата звернення: 22.08.2020).
6. Garreau, J. (1991). Edge City: Life on the New Frontier. New York, Doubleday.
7. Gnatiuk, O. (2017). Demographic dimension of suburbanizationin Ukraine inthelight of urban development theories. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 52(2), 13–25. DOI: 10.14712/23361980.2017.12 (дата звер- нення: 22.08.2020).
8. Golubchikov, O., Phelps, N.A., & Makhrova, A. (2010). Post-socialist post-suburbia: growth machine and the emergence of “edge city” in the metropolitan context of Moscow. Geography, Environment, Sustainability, 3(1), 44–54.
9. Keil, R. (2018). Suburban Planet: Making the World Urban from the Outside in. Cambridge : Polity Press.
10. Kubeš, J., & Nováček, A. (2019). Suburbs around the Czech provincial city of České Budějovice – territorial arrangement and problems. Hungarian Geographical Bulletin. 68, 65–78. DOI: 10.15201/hungeobull.68.1.5 (дата звернення: 22.08.2020).
11. Leetmaa, K., Tammaru, T., & Anniste, K. (2009). From priority-led to market-led suburbanisation in a post-Communist metropolis. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(4), 436–453. DOI: 10.1111/j.1467-9663.2009.00551.x (дата звер- нення: 22.08.2020).
12. Mantey, D. and Sudra, P. (2019). Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces. Cities, 88, 209–221. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.11.001 (дата звернення: 22.08.2020).
13. Massotti, L.H. (1973). Prologue: suburbia reconsidered – myth and counter-myth. In: L.H. Masotti, J.K. Hadden (Eds.). The Urbanization of the Suburbs, pp. 15–22. London : Sage.
14. Matlovič, R., & Sedláková, A. (2007). The impact of suburbanization in the hinterland of Prešov (Slovakia). Moravian Geographical Reports, 15 (2), 22–31.
15. McManus, R., & Ethington, P. (2007). Suburbs in transition. New approaches to suburban history. Urban History, 34 (2), 317–337. DOI: 10.1017/ S096392680700466X (дата звернення: 22.08.2020).
16. Mikelbank, B.A. (2004). A typology of U.S. suburban places. Housing Policy Debate, 15 (4), 935– 964. DOI: 10.1080/10511482.2004.9521527 (дата звернення: 22.08.2020).
17. Ouředníček, M. (2003). The suburbanisation of Prague. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 39 (2), 235–253. DOI: 10.13060/00380288.2003.39.2.06 (дата звернення: 22.08.2020).
18. Ouředníček, M. (2007). Differential suburban development in Prague urban region. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 89(2), 111–126. DOI: 10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x (дата звер- нення: 22.08.2020).
19. Shen J., & Wu, F. (2013). Moving to the suburbs: demand-side driving forces of suburban growth in China. Environment and Planning A, 45 (8), 1823–1844. DOI: 10.1068/a45565 (дата звернення: 22.08.2020).
20. Stanilov, K., Sýkora, L. (eds.) (2014). Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. Oxford : Wiley-Blackwell.
21. Šveda, M., Madajová, M., & Podolák, P. (2016). Behind the differentiation of suburban development in the hinterland of Bratislava, Slovakia. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 52 (6), 893–925. DOI: 10.13060/00380288.2016.52.6.290 (дата звернення: 22.08.2020).
22. Tammaru, T., Leetmaa, K., Silm, S., & Ahas, R. (2009). Temporal and spatial dynamics of the new residential areas around Tallinn. European Planning Studies, 17 (3), 423–439. DOI: https://doi. org/10.1080/09654310802618077 (дата звернення: 22.08.2020).
23. Tanaś, J. (2013). Differentiation of suburbanization processes in Poznań agglomeration. International Journal of Academic Research, 5 (3), 369– 366. DOI: https://doi.org/10.2478/remav-2013-0030 (дата звернення: 22.08.2020).
24. Walks, A. (2013). Suburbanism as a Way of Life, Slight Return. Urban Studies, 50 (8), 1471–1488. DOI: 10.1177/0042098012462610 (дата звернення: 22.08.2020).
25. Закутинська, І. & Сливка, Р. (2016): Субур- банізація в просторовому вимірі: Івано-Фран- ківськ і його околиці. Київ, Логос. [Zakutynska, І. & Slyvka, R. (2016): Suburbanization in the spatial dimension: Ivano-Frankivsk and its surroundings. Kyiv, Lohos (in Ukrainian)].
26. Маншиліна, Т. (2015). Суспільно-гео- графічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : автореферат дисерта- ції на здобуття наукового ступеня кандидата гео- графічних наук. Київ. [Manshylina, T. (2015). The development of satellite cities and the suburbs of Kyiv: socio-geographical study. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences. Kyiv (in Ukrainian)].
27. Мезенцев, К., & Мезенцева, Н. (2017). Житлова субурбанізація в Україні: тренди та від- мінності. У: К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева (ред.), Урбаністична Україна: в епіцентрі просторо- вих змін, с. 268–287. Київ : Фенікс. [Mezentsev, K., & Mezentseva, N. (2017). Housing suburbanization in Ukraine: trends and differences. In: K. Mezentsev, Ya. Oliynyk, N. Mezentseva (Eds.), Urban Ukraine: in the epicentre of spatial change, pp. 268–287. Kyiv: Fenix (in Ukrainian)].
28. Мезенцев, К., & Клюйко, Т. (2013). Взаимо- действие «город – сельская местность»: от урбани- зации к пост-субурбанизации. В: Социально-эконо- мическая география в ХХІ веке, с. 168–174. Москва– Ростов-на-Дону. [Mezentsev, K., & Kliujko, T. (2013). “Urban – rural” interaction: from urbanization to post-suburbanization. In: Socio-economic geography in the XXI century, pp. 168–174. Moscow–Rostov-on- Don (in Russian)].
29. Мезенцев, К., & Провотар, Н. (2020). Нео- днозначні приміські простори: розширення чи зву- ження повсякденних практик? Суспільно-геогра- фічні процеси в Східно-Центральній Європі: про- блеми, тенденції, напрями. Міжнародна географічна конференція, Берегово, 1, 41–46. [Mezentsev, K., & Provotar, N. (2020). Ambigous suburban spaces: extension or reduction of everyday practices? Human Geographical Processes in East Central Europe: Problems, Tendencies and Trends. International Geographical Conference, Berehove, 1, 41–46 (in Ukrainian)]
30. Мезенцев, К., Провотар, Н., Гнатюк, О., Мельничук, А., Денисенко, О. (2019). Неодно- значні приміські простори: тенденції та особливості зміни повсякденних практик. Економічна та соціальна географія, 82, 4–19. DOI: 10.17721/2413- 7154/2019.82.4-19. [Mezentsev, K., Provotar, N., Gnatiuk, O., Melnychuk, A., & Denysenko, O. (2019). Ambiguous suburban spaces: trends and peculiarities of everyday practices change. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 82, 4–19. DOI: 10.17721/2413-7154/2019.82.4-19 (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
31. Провотар, Н., Мельничук, А., Гнатюк, О., Денисенко, О. (2019). Мінливі повсякденні практики у приміських просторах: методика дослідження місцевих трендів. Економічна та соціальна географія, 81, 34–41. DOI: 10.17721/2413-7154/2019.81.34-41 [Provotar, N., Melnychuk, A., Gnatiuk, O., Denysenko, O. (2019). Changing everyday practices in suburban spaces: a methodology to investigate local trends. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 81, 34–41. DOI: 10.17721/2413-7154/2019.81.34-41 (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
32. Сливка, Р., Закутинська, І. (2017). Просторовий розвиток приміської зони Івано-Франківська: ментальні межі, нерівномірність, фрагментація. У: К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева (ред.), Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін, с. 304–325. Київ : Фенікс [Slyvka, Р., & Zakutynska, I. (2017). Spatial development of the suburban zone of Ivano-Frankivsk: mental boundaries, unevenness, fragmentation. In: K. Mezentsev, Ya. Oliynyk, N. Mezentseva (Eds.). Urban Ukraine: in the epicentre of spatial change, pp. 304–325. Kyiv: Fenix].
33. Сливка, Р., Закутинська, І. (2015). Соціально-просторова диференціація українського міста як конфліктогенний чинник. У: Регіон-2015: Суспільно-географічні аспекти, c. 23–25. Харків. [Slyvka, Р., & Zakutynska, I. (2015). Socio-spatial differentiation of the Ukrainian city as a conflict-causing factor. In: Region-2015: Socio-geographical aspects, pp. 23–25. Kharkiv (in Ukrainian)].
Опубліковано
2020-12-11
Сторінки
63-75
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ