МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ В ШКОЛІ

  • І.Г. Мельник
Ключові слова: статистика, статистична грамотність, географія населення, компетентності, статево-вікові піраміди, таксономія Блума

Анотація

Формування статистичної грамотності учнів в умовах інформаційного суспільства дедалі більше сприймається як важливий результат навчання в школі. Уміння кількісно мислити дає змогу моло- дим людям приймати правильні рішення, краще орієнтуватися в складних ситуаціях. Багатьом з них доведеться мати справу зі статистикою у своїй професійній діяльності. Географія – одна з навчальних дисциплін у системі шкільної освіти, яка має значний потенціал сприяння статистичній грамотності школярів. Статистичні методи є традиційними для географії, а показники, якими вона оперує, – над- звичайно різноманітні. Разом із тим результати багатьох обстежень виявляють суттєві недоліки в під- готовці школярів та свідчать про необхідність покращення їхніх статистичних навичок. У статті обговорюється питання: що таке статистична грамотність, з яких компонентів вона складається і чому необхідна для учнів і вчителів географії. Статистична грамотність учнів роз- глядається як здатність розуміти, інтерпретувати, критично оцінювати в різних контекстах та аналізувати статистичну інформацію, а також використовувати її як доказ в аргументах. У статті визначено основні статистичні уміння і навички, які формуються у школярів під час вивчення тематики географії населення. Висвітлюються загальні методичні питання формування в учнів статистичної грамотності для сегмента географії населення. Запропоновано підходи та прийоми педагогічної діяльності, які, на думку автора, зроблять більш ефективним процес навчання та дадуть змогу перенести акцент із запам’ятовування статистичної інформації на її глибоке розуміння та критичне осмислення. У статті порушується питання важливості інтерпретації статистичних показників у різних контек- стах. Пропонуються варіанти застосування методу статево-вікових пірамід у різних темах і кур- сах, приклади завдань на розвиток критичного мислення, завдань проблемного характеру. Реко- мендовано зручні цифрові сервіси, що дозволяють учителю урізноманітнити джерельну базу ста- тистичних даних та мотивувати учнів до роботи зі статистикою населення. Наводяться приклади різнорівневих завдань з географії населення згідно із таксономією освітніх цілей Блума.

Посилання

1. A Guide to Improving Statistical Literacy. (2012). United Nations Economic Commission for Europe. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/Making_Data_Meaningful_Part_4_for_Web.pdf (дата звернення: 22.08.2020).
2. Babauta, D. (n.d.). Human Population Pyramids (2 of 3). BetterLesson. URL: https://betterlesson.com/lesson/637738/human-populationpyramids-2-of-3 (дата звернення: 22.08.2020).
3. Deborah J. Rumsey. (2002). Statistical Literacy as a Goal for Introductory Statistics Courses. Journal of Statistics Education, 10:3, DOI: 10.1080/10691898.2002.11910678. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691898.2002.11910678 (дата звернення: 22.08.2020).
4. Gal, I. (2002). Adults’ statistical literacy: Meaning, components, responsibilities (with Discussion). International Statistical Review, 70(1), 1–51. URL: https://iase-web.org/documents/intstatreview/02.Gal.pdf (дата звернення: 22.08.2020).
5. Ridsdale, Chantel & Rothwell, James & Smit, Mike & Bliemel, Michael & Irvine, Dean & Kelley, Dan & Matwin, Stan & Wuetherick, Brad & Ali-Hassan, Hossam (2015). Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis Report. DOI: 10.13140/RG.2.1.1922.5044 (дата звернення: 22.08.2020).
6. Sharma, S., Doyle, P., Shandil, V., & Talakia’atu, S. (2011). Statistics is boring ... because it makes you think! Wellington: Teaching and Learning Research Initiative. URL: http://www.tlri.org.nz/sites/default/files/projects/9270_sharma-summaryreport.pdf (дата звернення: 22.08.2020).
7. Вікова структура населення (1989–2020) (n.d). URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php [Age Population Structure (1989–2020) (n.d). Retrieved from: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
8. Гакаев, Р.А. (2015). Статистические методы освоения географических дисциплин бакалавров по направлению подготовки «География». Педагогика высшей школы, № 2, 31–35. URL: https://moluch.ru/th/3/archive/7/245/ [Hakaiiev, R., (2015). Statistical Methods of Studying Geographic Disciplines at Geography Study Direction. High School Pedagogy, No. 2, 31–35. Retrieved from: https://moluch.ru/th/3/archive/7/245/ (in Russian)] (дата звернення: 22.08.2020).
9. Глосарій до плану статистичного спостереження (2009). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos.htm (дата звернення 12.08.2020). [Glossary Regarding Statistical Observation Plan (2009). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos.htm (date of application 12.08.2020) (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
10. Иванова, С.А. (2009). Система статистических методов в обучении географии : дис. канд. пед. наук. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург. URL: https://www.dissercat.com/content/sistema-statisticheskikh-metodov-v-obucheniigeografii-0/read (дата звернення: 20.08.2020) [Ivanova, S. (2009). System of Statistical Methods in Study Geography (Dissertation PhD in Economics). Russian State Pedagogical Herzen A. University. (St.- Petersburg). Retrieved from: https://www.dissercat.com/content/sistema-statisticheskikh-metodov-vobuchenii-geografii-0/read (in Russian)] (дата звернення: 22.08.2020).
11. Мазорчук, М. (осн. автор), Вакуленко, Т., Терещенко, В., Бичко, Г., Шумова, К., Раков, С. та ін. (2019). Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Київ : УЦОЯО. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf [Mazorchyk, M. (main author), Vakulenko, T., Tereschenko, V., Bychko, H., Schumova, K., and others (2019). National Report Upon Results of International
Research of Education Quality PISA-2018. Kyiv. Retrieved from: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf] (дата звернення: 22.08.2020).
12. Паламарчук, Л.Б. (2010). Картознавча компетентність у шкільних курсах географії. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Вип. 11, 122–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2010_11_23 [Palamarchyk, L. (2010). Cartographic Competence in School Geography Courses. Problems of Interrupted Geography Education and Cartography. Edition 11, 122–128. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2010_11_23 (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
13. Панченко, Л.Ф. (2019). Грамотність у галузі даних: визначення, підходи, напрями формування. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. № 3(43), 118–126. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195703 [Panchenko, L. (2019) Literacy in Data Sphere: Definition, Approaches, Formation Directions. [Visnyk KPI NTUU. Politology. Sociology. Law. No. 3(43), 118–126). DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195703 (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
14. Петрова, Н.Н., Сухинин, С.А. (2004). Статистический метод. География в школе, № 4, 51–55. [Petrova, N., Sukhinin, S. (2004). Statistical Method. Geography at School, No. 4, 51–55 (in Russian)].
15. Потапова, М.Ю. (2014). Статистична грамотність: зайва вимога або необхідність сучасності. Економіка. 4(157), 89–91. [Potapova, M. (2014). Statistical Literacy: Extra Requirement or Need for Modernity. Economy, 4(157), 89–91 (in Ukraine)].
16. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9 (дата звернення: 20.08.2020). [The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1392 “On Approval of State Standard of Basic and Complete Basic Standard Education. (2011). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9 date of application 20.08.2020 (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
17. Програма розвитку державної статистики до 2023 року (2019) : Постанова КМУ від 27.02.2019 р. № 222. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/222-2019-%D0%BF#n10 [Program of Development of State Statistics up to 2023. (2019). CMU Resolution of 27.02.2019 No. 222 (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
18. Рекомендации по пропаганде, измерению и разъяснению ценности официальной статистики (2018). Нью-Йорк и Женева : ЕЭК ООН. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20182_R.pdf (дата звернення 21.08.2020) [Recommendations for Promoting, Measuring and Communicating of Official Statistics Value (2018). New York and Geneva. Retrieved from: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20182_R.pdf (in Russian)] (дата звернення: 22.08.2020).
19. Синицын, И.С. (2017). Подготовка будущих учителей географии к использованию статистических методов в профессиональной деятельности : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук. ФГБОУВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», Ярославль, 23. [Synitsyn, I. (2017). Preparing Future Teachers of Geography for Use of Statistical Methods in Their Professional Activities (Abstract of Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogy). FGBOUVO “Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky”. Yaroslavl, 23. (in Russian)].
20. Сухинин, С.А. (2004). Методика применения статистических показателей при изучении географии населения в школьном курсе географии : дис. канд. пед. наук. Институт средств и методов обучения Российской академии образования, Москва. URL: http://www.dslib.net/teoriavospitania/metodika-primenenija-statisticheskihpokazatelej-pri-izuchenii-naselenija-v-shkolnom.html (дата звернення: 18.08.2020). [Sukhinin, S. (2004). Method of Using Statistical Indicators in Study of Geography Population in School Geography Course. (Dissertation of a Candidate of Pedagogical Sciences). Institute for Teaching Means and Methods of Russian Academy of Education, Moscow. Retrieved from: http://www.dslib.net/teoria-vospitania/metodikaprimenenija-statisticheskih-pokazatelej-pri-izucheniinaselenija-v-shkolnom.html (in Russian)] (дата звернення: 22.08.2020).
21. Тімашева В.І. (2006) Застосування комп’ютерних технологій і статистичного методу у проведенні практичних робіт з теми «Населення України». Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, післядипломній освіті : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. Полтава : ПОІППО, 68–72. URL: http://poippo.pl.ua/file/book/romanec.pdf (дата звернення 15.08.2020). [Timasheva, V. (2006). Application of Computer Technologies and Statistical Method in Conducting Practical Work on “Topic Population of Ukraine”. Introduction of Modern Technologies of Teaching Geography in School, Higher, Postgraduate Education: Materials of All-Ukrainian Scientific-Practical Seminar. (Poltava: POIPPO, 68–72.) Retrieved from: http://poippo.pl.ua/file/book/romanec.pdf (in Ukraine)] (дата звернення: 22.08.2020).
22. Шелехова, Т.Н. (2019). Приемы и методы организации работы с информацией на уроках географии. URL: https://videouroki.net/razrabotki/priiemy-i-mietody-orghanizatsiiraboty-s-informatsiiei-na-urokakh-ghieoghrafii.html [Shelekhova, T. (2019). Techniques and Methods of Organizing Work with Information in Geography Lessons. Retrieved from: https://videouroki.net/razrabotki/priiemy-i-mietody-orghanizatsii-rabotys-informatsiiei-na-urokakh-ghieoghrafii.html (in Russian)] (дата звернення: 22.08.2020).
Опубліковано
2020-12-11
Сторінки
99-109
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА