АНТРОПОГЕННІ БАСЕЙНОВІ ПАРАДИНАМІЧНІ ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

  • О.Д. Лаврик
  • В.В. Цимбалюк
Ключові слова: антропогенний ландшафт, ландшафтно-технічна система, парадинамічний ландшафтний комплекс, річкова долина, водозбірний басейн

Анотація

Формування значних за площею ландшафтно-технічних систем (ЛТчС), які територіально виходили за межі річкових долин, ускладнило процеси обміну речовиною, енергією та інфор- мацією між долинно-річковими та вододільними типами місцевостей, що стало причиною виникнення парадинамічних ландшафтних комплексів вищого таксономічного рангу. Зазначено, що на території Правобережної України сформувалося значна кількість антропогенних парадина- мічних ландшафтних комплексів (АПДЛК) у сусідніх водозбірних басейнах, які тісно взаємодіють між собою. Виявлено, що утворення та функціонування природних парадинамічних ландшаф- тних комплексів різного таксономічного рангу відбувається за рахунок множини парадинаміч- них і парагенетичних зв’язків. Для долинно-річкових антропогенних парагенетичних ландшаф- тних комплексів (АПГЛК) є характерними повздовжні та поперечні парагенетичні зв’язки, які проаналізовано на прикладі АПГЛК типу «гребля – ставок – міст – млин – острів». Виокремлено три порядки басейнових АПДЛК: 1) басейнові АПДЛК 3-го порядку зароджуються у днищі річ- кової долини і поступово поширюються на вододіли; 2) басейнові АПДЛК 2-го порядку об’єд- нують між собою АПДЛК, які розташовуються уздовж головного річища; 3) басейнові АПДЛК 1-го порядку виникають за рахунок поєднання ландшафтно-технічних систем у долині головного річища з ЛТчС в долинах приток. Розглянуто специфіку функціонування складного міжбасей- нового АПДЛК «ЛТчС Правобережної України», який сформований ландшафтно-технічними системами басейнів Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Дунаю, Вісли та річок Причорномор’я. У кожному басейні виокремлюється кілька осередків (обласні центри або центри об’єднаних територіальних громад), які підпорядковуються центральному місцю (столиці). Взаємозв’язок між ними забезпечується через множину механічних (переміщенням вантажів і пасажирів) і вод- них (транспортування води каналами і водогонами) парадинамічних зв’язків. Акцентовано увагу на сучасних екологічних проблемах у водозбірних басейнах Правобережної України. Зроблено висновок про те, що дослідження парадинамічних і парагенетичних зв’язків у межах водозбірних басейнів спрямоване на раціональне використання природних ресурсів річкових долин. Контроль за станом АПДЛК має бути покладений на локальні басейнові управління, де провідна роль може відводиться інженерам-ландшафтознавцям.

Посилання

1. Бируля, О. (1930). Архітектурна історія Вінниці. Вінниця : Державна друкарня імені Леніна, 65. [Birulya, O. (1930). Architectural history of Vinnytsia. Vinnytsia: Lenin State Printing House, 65 (in Ukrainian)].
2. Вишневський, В.І., Шевчук, С.А. (2015). Короткотермінове прогнозування якісного стану води в нижній течії р. Інгулець. Екологічна безпека та природокористування, 3, 44–51. [Vyshnevsky, V. I., Shevchuk, S. A. (2015). Short-term forecasting of water quality in the lower reaches of the Ingulets River. Ecological safety and nature management, 3, 44–51 (in Ukrainian)].
3. Воровка, В.П. (2018). Приазовська парадинамічна ландшафтна система. Автореф. дис. д-ра геогр. наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. [Vorovka, V. P. (2018). Priazovsky paradynamic landscape system. Abstract dis. Dr. Geogr. Science. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kiev (in Ukrainian)].
4. Гідрографічна мережа басейну річки Південний Буг (2021). Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг. Взято з https://buvrpb.davr.gov.ua/vodni-resursy/hidrohrafichna-merezha. [Hydrographic network of the Southern Bug river basin (2021). Basin management of water resources of the Southern Bug river. Retrieved from https://buvrpb.davr.gov.ua/vodni-resursy/hidrohrafichna-merezha (дата звернення: 24.03.2021) (in Ukrainian)].
5. Денисик, Г.І. (1998). Антропогенні ландшафти Правобережної України. Вінниця: Арбат, 292. [Denysyk, G. I. (1998). Anthropogenic landscapes of the Right Bank of Ukraine. Vinnytsia: Arbat, 292 (in Ukrainian)].
6. Економічна статистика / Економічна діяльність / Транспорт. (2021). Державна служба статистики України. Взято з http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm. [Economic statistics / Economic activity / Transport. (2021). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm (дата звернення: 24.03.2021) (in Ukrainian)].
7. Койнова, І.Б. (2015). Геоекологічні наслідки роботи комунального господарства в басейні річки Західний Буг. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3–4, 96–99. [Koinova, I. B. (2015). Geoecological consequences of public utilities in the Western Bug river basin. Man and the environment. Problems of neoecology, 3–4, 96–99 (in Ukrainian)].
8. Кринична, І.П., Костенко, В.О. (2017). Пріоритети регіональної політики у сфері екологічної безпеки України (на прикладі Дніпропетровської області). Державне будівництво, 1, 1–13. [Krynychna, I. P., Kostenko, V. O. (2017). Priorities of regional policy in the field of environmental security of Ukraine (on the example of Dnipropetrovsk region). State Building, 1, 1–13. (in Ukrainian)].
9. Лаврик, О.Д. (2017). Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія, 46, 101–105. doi: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-14 [Lavryk, O. D. (2017). Identification of stages of development of landscape-technical systems. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Geology. Geography. Ecology, 46, 101–105. doi: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-14 (дата звернення: 24.03.2021) (in Ukrainian)].
10. Лаврик, О.Д. (2018). Антропогенні долинно-річкові парагенетичні системи (на прикладі р. Ятрань). Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 вересня 2018 р. Київ, 88–90. [Lavrуk, O. D. (2018). Anthropogenic valley-river paragenetic systems (on the example of the Yatran River). Geographical science and education: from statement to constructivism. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, September 28–29, 2018. Kyiv, 88–90 (in Ukrainian)].
11. Лаврик, О.Д. (2019a). Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України. Автореф. дис. д-ра геогр. наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. [Lavrуk, O. D. (2019). Valley and river landscape and technical systems of the Right-Bank Ukraine. Abstract dis. Dr. Geogr. Science. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kiev (in Ukrainian)].
12. Лаврик, О.Д. (2019b). Основні проблеми збереження долинно-річкових ландшафтів в Україні. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки, 1, 16–22. [Lavryk, O. D. (2019). The main problems of preservation of valley and river landscapes in Ukraine. Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. Series: Geographical Sciences, 1, 16–22 (in Ukrainian)].
13. Лозовіцький, П.С. (2014). Специфічні речовини токсичної дії у воді річки Дунай. Екологічні науки, 6, 21–34. [Lozovitsky, P. S. (2014). Specific toxic substances in the water of the Danube river. Ecological Sciences, 6, 21–34 (in Ukrainian)].
14. Магась, Н.І., Трохименко, А.Г. (2013). Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басейн річки Південний Буг. Екологічна безпека, 2, 48–52. [Magas, N. I., Trokhimenko, A. G. (2013). Estimation of modern anthropogenic load on the Southern Bug river basin. Environmental Safety, 2, 48–52. (in Ukrainian)].
15. Маковчук, А. (2017). Інформаційний бюлетень про стан поверхневих вод басейнів річок Дністер, Прут та Сірет за 2017 року. Чернівці: Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, 6. [Makovchuk, A. (2017). Newsletter on the state of surface waters of the Dniester, Prut and Siret river basins for 2017. Chernivtsi: Basin management of water resources of the Prut and Siret rivers, 6 (in Ukrainian)].
16. Мильков, Ф.Н. (1986). Физическая география: учение о ландшафте и географическая зональность. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1986. 328. [Milkov, F. N. (1986). Physical geography: landscape studies and geographic zoning. Voronezh: Voronezh State University Publishing House, 1986. 328 in Russian].
17. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2019 рік. (2020). Дніпро: Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 321. [Regional report on the state of the environment in the Dnipropetrovsk region for 2019. (2020). Dnipro: Department of Ecology and Natural Resources of Dnipropetrovsk Regional State Administration, 321. (in Ukrainian)].
18. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. № 984_011 (2017). [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the ther part. № 984_011 (2017) (in Ukrainian)].
19. Шевченко, В., Майданнік, П. (2011). Коржівський млин: минуле і сьогодення. Український млинологічний журнал, 1, 82−83. [Shevchenko, V., Maidannik, P. (2011). Korzhivsky mill: past and present. Ukrainian Mill Journal, 1, 82−83 (in Ukrainian)].
20. Яцентюк, Ю. В. (2015). Міські ландшафтно-технічні системи (на прикладі міста Вінниці). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 200. [Yatsentiuk, Yu. V. (2015). Urban landscape technical systems (on the example of the city of Vinnytsia). Vinnytsia: LLC "Nilan-LTD", 200. (in Ukrainian)].
21. Яцик, А.В. (2005). Верхньоприп’ятська осушувально-зволожувальна система. Енциклопедія сучасної України. Дзюба І. М. , Жуковський А. І., Железняк, М. Г. … (Ред.). Взято з http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33672 [Jacik, A. V. (2005). Upper Pripyat drainage and humidification system. Encyclopedia of modern Ukraine. Dziuba, I. M., Zhukovsky, A. I., Zheleznyak, M. G. (Eds.). Retrieved from http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33672 (дата звернення: 24.03.2021) (in Ukrainian)].
Опубліковано
2021-07-27
Сторінки
63-71
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ