ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЇ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ В МЕЖАХ КОРІННОЇ ЧАСТИНИ БЕРЕГА ЛІТОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕНДРА-ДЖАРИЛГАЧ

  • С.В. Сімченко
Ключові слова: геоморфологічні ризики, антропогенний вплив, берегозахист, корінний берег, літодинамічна система

Анотація

На сьогодні існує проблема недостатньої організованості рекреаційних територій берегової зони Чорного моря в межах Херсонської області, яка полягає у відсутності єдиного системного підходу у сфері землекористування та управління приморськими територіями. Рекреаційні послуги надаються часом у непридатних для цього місцях, що призводить до неприємних (іноді катастрофічних) наслідків як для навколишнього природного середовища, так і для господар- ської діяльності. Рельєф досліджуваної території, а саме берегової зони Чорного моря у межах Херсонської області, розглядається як еколого-геоморфологічна система, як складова у функці- онуванні туристсько-рекреаційного комплексу. У цьому контексті розглядається проблематика геоморфологічної безпеки території, екологічні ризики, як фактори впливу на ступінь рекреа- ційної атрактивності. У статті проаналізовано сучасні морфометричні, морфологічні та морфогенетичні характе- ристики в межах рекреаційних пунктів і прилеглих територій берегової зони корінної частини абразійно-акумулятивної системи Тендра-Джарилгач. Досліджено ділянки курортних населених пунктів с. Залізний порт, с. Приморське (Більшовик) та смт Лазурне Скадовського району Хер- сонської області та місця неорганізованого відпочинку на ділянках між населеними пунктами методом GPS-трекінгу з фіксацією контрольних точок для подальшого їх перенесення в геоін- формаційний простір з метою аналізу і систематизації. Виявлено відмінності у розвитку берегової зони за наявності та відсутності берегозахисних споруд. Проаналізовано вплив природних фак- торів (зокрема зміна вітрового режиму, частота та інтенсивність згінно-нагінних явищ), антро- погенних факторів (забудова санітарної зони пляжів, незаконний видобуток піску з дна моря, «стихійний берегозахист», трансформація необлаштованих ділянок берега рекреантами в межах автокемпінгів) на динаміку рекреаційних зон (пляжів) у межах досліджуваної території. Прове- дено порівняння сучасних даних, отриманих у результаті польових досліджень, оцифрованих із даними космічних знімків різних років, отриманих за допомогою ГІС Google Earth Pro.

Посилання

1. Абдуллаева И.В., Бредихин А.В. Методика оценки геоморфологической безопасности морских побережий в рекреационных целях (на примере Юго-Восточной Балтики). Геоморфология. 2019;(2):57-67 [Abdullaeva I.V., Bredikhin A.V. Methodology of the multiscale assessment of geomorphological safety of seacoasts, on the ex ample of the South-Eastern Baltic coast. Geomorfologiya. 2019;(2):57-67. (in Russian)] URL : https://doi.org/10.31857/S0435-42812019257-67 (дата звернення: 10.04.2021).
2. Caynax sports tracker. URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caynax.sportstracker&hl=uk&gl=US (дата звернення: 10.04.2021).
3. Cardinali M. A geomorphological approach to the estimation of landslide hazards and risks in Umbria, Central Italy. Cardinaly M., Reichenbach P., Guzzetti F., Ardizzone F., Antonini G., Galli M., Cacciano M., Castellani M., and Salvati P. Natural Hazards and Earth System Sciences. 2002. №. 2. Pp. 57–72.
4. Reynard E. Geomorphosites. Reynard E., Coratza P., and Regolini-Bissing G. Verlag. Dr. Friendich Pfeil Munchen. 2009. Pp. 233–235.
5. Davydov, O.V., Kotovsky, I.N. (2019). Geographical allocation of “winged foreland” abrasionaccumulative systems. Leidinyje pateikiama 12-osios mokslines-praktines konferencijos “Jurosir krantu tyrimai 2019”. Klaipedoje, medziaga. pp. 49–52.
6. Google Earth Pro. URL : http://www.google.com/earth/download/gep/agree.html (дата звернення: 10.04.2021).
7. Давидов О.В. Визначення поняття «крилатий мис»: історичний аналіз та загальна характеристика. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. Вип. 10. 2019 С. 119–129. [Davydov, O.V. The Definition of the «Winged Foreland»: Historical Analysis and General Characteristics. Kherson State University Herald. Series: «Geographical Sciences». Issue 10. 2019. pp. 119–129. (in Ukrainian)]. URL : https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2019-11-13 (дата звернення: 10.04.2021).
8. Зенкович В.П. Динамика и морфология морских берегов. Ч.1. (Волновые процессы). М.: Морской транспорт. 1946 496 с. [Zenkovich V.P. Dynamics and morphology of sea shores. Part 1 (Wave processes). Moscow: Sea Transport. 1946. 496 p. (in Russian)].
9. Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей. М.: Географгиздат, 1958. 371 c. [Zenkovich V.P. The shores of the Black and Azov Seas. Moscow: Geographer`s copyright 1958 371 p. (in Russian)].
10. Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря. Т.2 (Северо-западная часть). М. : Изд-во АН СССР. 1960. 216 c.
[Zenkovich V.P. Morphology and dynamics of the coast of the Black Sea in Soviet part of it. Part 2 (North-Western region). Moscow : Academy of Sciences in USSR. 1960. 216 p. (in Russian)].
11. Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов. М.: АН СССР. 1962. 710 c.
[Zenkovich V.P. Fundamentals of the study of the development of sea shores. Moscow : USSR Academy of Sciences. 1962. 710 p. (in Russian)].
12. Котовский И.Н. Морфология и динамика берегов Черного моря в пределах Херсонской области УССР. (Автореф. дисс. к. геогр. наук). Институт географии АН Украины. Киев. 1991. 19 с. [Kotovskiy I.N. Morphology and dynamics of the Black Sea coast within the Kherson region of the Ukrainian SSR. (Abstract of the dissertation of the candidate of Geographical sciences). Departament of Geography in Academy of Sciences of Ukraine. Kiev. 1991 19 p. (in Russian)].
13. Морская геоморфология: Терминологический справочник. Береговая зона: процессы, понятия, определения / Зенкович В.П. Попов Б.А. Ред., М. Мысль. 1980. 280 с. [Marine geomorphology: Terminological reference. Coastal zone: processes, concepts, definitions. Zenkovich V.P. Popov B.A. Editors/1980. M. : Mysl` 280 p. (in Russian)].
14. Сімченко С.В. Оцінка рекреаційної атрактивності території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області. Рекреаційно-оздоровчий потенціал Півдня України: [зб. наук. праць / ред. Бейдик О.О.]. Херсон: ПП Вишемирський В.С. 2013. С. 92–96 [Simchenko SV Estimation of recreational attractiveness of the territory of the coast of the Black and Azov seas within the Kherson region Recreational and health potential of the South of Ukraine: [collection. Science. works / ed. Beidik OO]. Kherson: PE Vyshemirsky VS 2013. P. 92–96 (in Ukrainian)].
15. Сімченко С.В. Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону. С.В. Сімченко. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. 2015. Вип. 2. С. 108–112 [Simchenko S.V. Natural and recreational resources of the Black and Azov Seas within the Kherson region as one of the priority areas of economic development region Kherson State University Herald. Series: «Geographical Sciences». 2 pp. 108–112. (in Ukrainian)].
16. Шуйский Ю.Д. Проблема исследования баланса наносов в береговой зоне морей. Ленинград : Гидрометиздат. 1986. 240 c. [Shuisky Yu.D. The problem of sediment balance studies in the coastal zone of the seas. Leningrad : Gidrometizdat. 1986. 240 p. (in Russian)].
17. Шуйский Ю.Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в Северо-западной части Черного моря. Шуйский Ю.Д. Выхованец Г.В. М: Недра. 198 c. [Shuisky Yu.D., Vykhovanets G.V.. Exogenous development processes of accumulative shores in the North-Western part of the Black Sea. M. : Nedra. 1989. 198 p. (in Russian)].
Опубліковано
2021-07-27
Сторінки
72-78
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ