АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2030 РОКУ

Ключові слова: стратегія, розвиток, місто Херсон, територіальні громади, урбаністика

Анотація

Із 2015 року для зміцнення муніципального сектору України, ефективного демократичного врядування та прискорення економічного розвитку країни було впроваджено проект «ПРОМІС», який створено за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Саме цей проект став прототипом сучасних Стратегій розвитку міст та територіальних громад України. Головними його аспектами стали трансформації кожної зі стратегій розвитку, що були спеціально розроблені у відповідності для кожної територіальною громади України. Ключовими цілями розвитку стали: економічний зріст регіону; соціально-політичний захист населення; урбаністичне та демографічне зростання; реформа ринку праці та конкурентоспроможність трудових ресурсів; децентралізація влади. У статті через призму теорій і концепцій урбаністичного розвитку і в контексті реалізації Цілей сталого розвитку до 2030 року (зокрема, ЦРС 11 «Зробити міста та населенні пункти відкритими, безпечними, стабільними, сучасними») здійснено аналіз Стратегії розвитку Херсонської територіальної громади до 2030 року. Економічний розвиток регіонів орієнтується на малий та середній бізнес, саме для цього було запроваджено низку реформ, які в себе включають: реформування, оподаткування та прозорість бізнесу, сприяння розвитку та становленню малого та середнього бізнесу в межах регіону. За рахунок отриманих податків з малого та середнього бізнесу кожен із регіонів індивідуально розвиває свою бізнес-інфраструктуру. На прикладі Херсонщини це: реконструкція та удосконалення портових об’єктів, модернізація закладів освіти, об’єктів культурної та історично-природної спадщини, покращення транспортних магістралей, прокладання нового асфальтного покриття, реконструкція причорноморської рекреаційної зони з метою розвитку конкурентноспроможного туризму в регіоні. Обов’язковим пунктом кожного стратегічного плану стала екологічна збалансованість регіону, його соціально-економічна стабільність, підвищення рівня якості життя в регіоні, розвиток партнерських відносин в економічному, торгівельному та культурно-туристичних напрямках.

Посилання

1. Molotch H.R. (1976) The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place. American Journal of Sociology. Obtained from https://www.jstor.org/stable/2777096?origin=JSTOR-pdf.
2. Peter H.(2002) Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century. Oxford. URL : https://etheses.whiterose.ac.uk/3422/1/247231.pdf.
3. Udovychenko, V., Melnychuk, A., Gnatiuk O., & Ostapenko, P. (2017). Decentralizon reform in Ukraine: assessment of the chosen transformation model. European Spatial Research and Policy. 24(1). Р. 23–40.
4. Безробіття в Україні. Міністерство економіки України «Мінфін». URL : https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy. [Unemployment in Ukraine. Ministry of Economy of Ukraine Ministry of Finance. Obtained from URL : https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy] (дата звернення: 05.05. 2021).
5. Визначні пам’ятки Херсонщини. Місто України Взято. URL : https://mistoua.com.ua. [Sights of Kherson region. City of Ukraine Obtained from https://mistoua.com.ua.] (дата звернення: 11.09.2021).
6. Вишневська О.А. (2020) Зайнятість населення. Кількість безробітних, 2019 рік : Статистичний щорічник (Т. 1) Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення [Vyshnevskaya O.A. (2020) Employment. Number of unemployed, 2019: Statistical Yearbook (Vol. 1) Gos. com. Statistics of Ukraine, upr. population statistics].
7. Вишневська О.А. (2020) Зайнятість населення. Кількість безробітних, 2018 рік : Статистичний щорічник (Т. 1) Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення [Vyshnevskaya O.A. (2019) Employment. Number of unemployed, 2019: Statistical Yearbook (Vol. 1) Gos. com. Statistics of Ukraine, upr. population statistics].
8. Генеральна Асамблея Організації. Перетворення нашого світу: порядок денний в області сталого розвитку на період (2030). Резолюція № 70/1. [General Assembly of the Organization. Transforming our world: the (2030) for sustainable development: Resolution № 70/1].
9. Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області 2020 році. (2020) URL : https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report. [Department of Ecology and Natural Resources of Kherson Regional State Administration Regional Report on the State of the Environment in Kherson Oblast 2020 Retrieved from URL : https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report] (дата звернення: 21.10.2015).
10. Мезенцев К., Олійник Я., Мезенцева Н. (Ред.). Урбаністична Україна : в епіцентрі просторових змін. Київ : «Фенікс». [Mezentsev, J. Oliynyk, N. Mezentseva. (Ed.). Urban Ukraine: at the epicenter of spatial change. Kyiv: Phoenix.].
11. Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О. (2017) Від «розірваного» простору до метрополізації і субурбанізації: Херсонська міська агломерація у нових вимірах урбогенезу / Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Київ: Видавництво «Фенікс».
[Malchikova D.S, Pilipenko I.O. (2017) From "torn" space to metropolisation and suburbanization: Kherson urban agglomeration in new dimensions of urbogenesis / Urban Ukraine: in the epicenter of spatial change. Kyiv: Phoenix Publishing House].
12. Мальчикова Д.С., Лозова Л.В. (2016) Сучасні внутрішні міграції в Україні: тенденції, проблеми, шляхи вирішення Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки (6), 63–68. [Malchikova D.S, Lozova L.V. (2016) Modern internal migrations in Ukraine: trends, problems, solutions Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences (6), 63–68].
13. Мальчикова Д.С., Омельченко Н.В. (2019) Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки (10). С. 34–41. [Malchikova D.S., Omelchenko N.V. (2019) Strategic directions and priorities of urban development of Kherson region in the context of improving the quality of life of the population Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences (10) 34–41].
14. Мезенцев К.В, Провотар Н.І., Пальчук М.В. (2020) Публічні простори через призму партисипативного міського планування – приклад Києва. Український географічний журнал. 2(110). С. 30–37. [Mezentsev K.V., Provotar N.I., Palchuk M.V. (2020). Public spaces through the prism of participatory urban planning are an example of Kyiv. Ukrainian Geographical Journal. 2 (110). 30–37].
15. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2019). Стратегія розвитку Херсонської територіальної громади до 2030 року. URL : http://www.city.kherson.ua/articles/strategichniyplan-ekonomichnogo-rozvitku-m-herson. [Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019). Strategy for the development of the Kherson territorial community until 2030. Retrieved from URL : http://www.city.kherson.ua/articles/strategichniyplan-ekonomichnogo-rozvitku-m-herson] (дата звернення 10.10.2020).
16. Міністерство розвитку громад та території України.(2020). Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. Урядовий кур`єр. [Ministry of Community and Territory Development of Ukraine (2020). On indicators of indirect cost of housing construction by regions of Ukraine. Government courier].
17. Міскевич І.О. (2020). Теорія сталого розвитку агломерацій в контексті економічних теорій та урбаністики. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. 5(31) 81–84. URL : https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf [Miskevich I.O. (2020). The theory of sustainable development of agglomerations in the context of economic theories and urban planning. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. 2020. 5 (31) 81-84. Retrieved from URL : https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf] (дата звернення 21.10.2015).
18. Реформи ринку праці. (2020). URL : https://www.me.gov.ua [Labor market reforms (2020) 2020 Retrieved from URL : https://www.me.gov.ua] (дата звернення 08.10. 2020).
19. Стан зеленої зони Херсонщини. Екологія Херсонщини (2020). URL : https://www.library.kherson.ua [The state of the green zone of Kherson region. Ecology of Kherson region (2020) Retrieved from URL : https://www.library.kherson.ua] (дата звернення 10.10.2020).
20. Указ Президента України (2019). Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року № 722. Урядовий кур’єр. [Decree of the President of Ukraine (2019). On the goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030 № 722. Government courier].
Опубліковано
2022-01-19
Сторінки
17-26
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ