ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА МИРОНА КОРДУБИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТОПОНІМІЦІ

Ключові слова: професор Мирон Кордуба, географічні дослідження осель, українська топоніміка

Анотація

Висвітлюється внесок професора Мирона Кордуби (1876–1947 рр.) у географічні дослідження української топоніміки. Зазначається, що основою, запорукою автентичності форм географічних назв, як стверджував учений, є місцева народна вимова. В академічному «Словнику української мови» поняття «топонімія» визначене як «сукупність географічних назв населених пунктів, гір, рівнин, озер, річок, лісів і т. ін. певної території» (Білодід та ін., 1979). Тому детально аналізуються зібрані Мироном Кордубою рукописні «Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини», що зберігаються у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Ідеться про алфавітний список словникових позицій, матеріали до збірки топографічних назв, карти населених пунктів, топонімічні описи, які здійснили різні особи. Усе різноманіття географічних назв осель Галичини й Буковини вчений зводить до трьох «великих громад»: назви, що мають краєзнавчий характер; назви, які походять від особових імен; інші (менші) групи назв осель. Краєзнавчі назви осель характеризуються такими прикметами, як зовнішня форма оселі, теренова чи краєвидна ознака, положення щодо околиці, гідрографічні прикмети, якість ґрунту, засоби комунікації, рістня (флора), звірня (фавна). Особові назви осель мають іменникову або прикметникову «постаті»: іменникові назви на -ичі, -иці; прикметникові назви, що закінчуються на -ь, -ів, -ин; іменникові назви на -івці, -инці; іменникові назви на -івка. Інші (менші) групи назв осель включають колонізаційні, фортифікаційні (оборонні), службові, вільготні, лісові, церковні, коршмарські, жартівливі, осельничі назви населених пунктів. Обґрунтовано, що географічні назви населених пунктів, річок, гір, лісів тощо необхідно подавати так, як їх вживає місцеве населення. Констатовано, що М. Кордуба здійснив організацію та зібрав багатий матеріал до географічного словника Галичини й Буковини, що включає топографічні назви, картосхеми і діалектні топоназви їх населених пунктів; розробив розгорнуту класифікацію географічних назв осель Галичини та Буковини, що охоплює три основні «громади» (краєзнавчі, особові та інші) і 21 «меншу» групу назв населених пунктів.

Посилання

1. Білодід, І. (ред.) (1979). Словник української мови : в 11 т. Київ : Наукова думка. Т. 10 : Т–Ф [Bilodid, I. (ed.) (1979). Dictionary of Ukrainian Language, in 11 vol. Kyiv: Naukova dumka, vol. 10: T–F. (in Ukrainian)].
2. Бучко, Д., Бучко Ж. (1995). Роль Мирона Кордуби у становленні української топоніміки. Історія української географії та картографії : матеріали наукової конференції, присвяченої 95-річчю Кубійовича В. Тернопіль, с. 179–182 [Buchko, D., Buchko, Zh. (1995). Myron Korduba’s role in formation of Ukrainian toponymy. History of Ukrainian Geography and Cartography: Materials of Scientific Conference devoted to V. Kubiyovych’s 95th anniversary. Ternopil, pp. 179–182. (in Ukrainian)].
3. Кордуба, М. (1905a). Кілька слів про руску ґеоґрафічну номенклятуру. Промінь. 1 квітня. Число 7. С. 88–89 [Korduba, M. (1905a). Few words on Ruthenian geographical nomenclature. Beam, 1 April, no. 7, pp. 88–89 (in Ukrainian)].
4. Кордуба, М. (1905b). Найдавніші оселі на Буковині. Буковина. 17 квітня. Число 45/46. С. 3–4 [Korduba, M. (1905b). The oldest ever settlements in Bukovyna. Bukovyna, 17 April, no. 45/46, pp. 3–4 (in Ukrainian)].
5. Кордуба, М. (1910–1923). Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини (особистий архів). Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 61 (Кордуба М.). Оп. 1. Од. зб. : 23 (49 арк.) ; 24 (163 арк.) ; 25 (18 арк.) ; 26 (77 арк.) ; 50 (29 арк.) ; 27 (144 арк.) ; 30 (87 арк.) ; 31 (29 арк.) ; 32 (87 арк.) ; 33 (191 арк.) ; 39 (84 арк.) ; 40 (157 арк.) ; 41 (72 арк.) ; 42 (72 арк.) ; 44 (59 арк.) ; 49 (71 арк.) ; 45 (76 арк.) ; 46 (169 арк.) ; 47 (200 арк.) ; 48 (17 арк.) [Korduba, M. (1910–1923). Materials to geographical vocabulary of Galicia and Bukovyna (personal files). Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library. Section of Manuscripts, fund 61 (Korduba M.), series 1, archival units: 23 (49 sheets); 24 (163 sheets); 25 (18 sheets); 26 (77 sheets); 50 (29 sheets); 27 (144 sheets); 30 (87 sheets); 31 (29 sheets); 32 (87 sheets); 33 (191 sheets); 39 (84 sheets); 40 (157 sheets); 41 (72 sheets); 42 (72 sheets); 44 (59 sheets); 49 (71 sheets); 45 (76 sheets); 46 (169 sheets); 47 (200 sheets); 48 (17 sheets). (in Ukrainian)].
6. Кордуба, М. (1920a). В справі збірки топографічних назв. Громадська думка. 25 березня. Число 72 [Korduba, M. (1920a). To the question of the collection of geographical names. Public opinion, 25 March, no. 72 (in Ukrainian)].
7. Кордуба, М. (1920b). Як записувати топографічні назви? Квестіонар. Львів : Вид-во Археографічної комісії НТШ [Korduba, M. (1920b). How shall geographical names be put? A Questionnaire. Lviv: Archaeographical Board Publishers of Taras Shevchenko Scientific Society (in Ukrainian)].
8. Кордуба, М. (1924). Земля свідком минулого. Ґеоґрафічні назви як історичне жерело. Стара Україна. Число 7/8. С. 93–97 [Korduba, M. (1924). Earth witnesses the past. Geographical names as historic source. Old Ukraine, no. 7/8, pp. 93–97. (in Ukrainian)].
9. Кордуба, М. (1928a). Михайло Максимович і перші досліди над українськими ґеоґрафічними назвами. Записки НТШ. Т. 149. С. 1–8 [Korduba, M. (1928a). Mykhaylo Maksymovych and the first intelligences of Ukrainian geographical names. Bulletin of Taras Shevchenko Scientific Society, vol. 149, pp. 1–8. (in Ukrainian)].
10. Кордуба, М. (1928b). Потреба орґанізації збирання ґеоґрафічних назв. Conference des historiens des états de l’Europe Orientale et du Monde Slave, Varsovie, le 26–29 juin 1927. Varsovie : Societe Polonaise d’Histoire. P. 101–108 [Korduba, M. (1928b). To the need of organization of collection of geographical names. Conference of Historians from Eastern Europe and Slavic World, Warsaw, 26–29 June 1927. Warsaw: Polish Historic Society, pp. 101–108. (in Ukrainian)].
11. Кордуба, М. (1928c). Топографічні назви. Історично-географічний словар Галичини: квестіонар. Нова зоря. 12 лютого. Число 10/6 [Korduba, M. (1928c). Topographic names. Historic-geographical vocabulary: a questionnaire. New Day-Spring, 12 February, no.10/6 (in Ukrainian)].
12. Кордуба, М. (1930). У справі збирання географічних назв. Діло. 14 січня. Число 9/12 [Korduba, M. (1930). Behind the scene of the collection of geographical names. Affair, 14 January, no. 9/22 (in Ukrainian)].
13. Кордуба, М. (1938). Що кажуть нам назви осель? Львів : Наша Батьківщина [Korduba, M. (1938). What do the Names of Settlements Tell Us? Lviv: Nasha Batkivshchyna (in Ukrainian)].
14. Кордуба, М. (1941). Історія Холмщини й Підляшшя. Краків : Українське видавництво [Korduba, M. (1941). History of Holmshchyna and Pidlyashshya. Krakow: Ukrainian Publishing House (in Ukrainian)].
15. Кульчицька, Т. (2012). Мирон Кордуба (1876–1947): історико-бібліографічне дослідження. Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника [Kulchytska, T. (2012). Myron Korduba (1876–1947): a historic-bibliographical study. Lviv: Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library (in Ukrainian)].
16. Пакун, М. (2013). «Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини» (1910–1923) як складова частина особистого архіву Мирона Кордуби відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Вип. 5(21). С. 422–434 [Pakun, M. (2013). “Materials to geographical vocabulary of Galicia and Bukovyna” as part of Myron Korduba’s personal archive available with the Section of Manuscripts of the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library. Bulletin of the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library, issue 5(21), pp. 422–434. (in Ukrainian)].
17. Руденко, В., Грек, К. (2018). Професор Мирон Кордуба: географічна спадщина. Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. В. Стефаника. Вип. 795 : Географія. С. 20–23 [Rudenko, V., Grek, K. (2018). Professor Myron Korduba: Geographical Heritage. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Chernivtsi: Vasyl Stefanyk Chernivtsi National University, issue 795: Geography, pp. 20–23. (in Ukrainian)].
18. Шаблій, О. (2007). Професор Мирон Кордуба. Новітня українська суспільна географія : хрестоматія для студентів географічних та економічних факультетів і факультетів міжнародних відносин / упор. О. Шаблій. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. С. 152–154 [Shabliy, O. (2007). Professor Myron Korduba. Newest Ukrainian Social Geography: a manual for students of geography, economics and international relations / ed. by O. Shabliy. Lviv: Publishing Center of I. Franko Lviv National University, pp. 152–154. (in Ukrainian)].
19. Федорів, І. (2006). Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність. Історія української географії. Вип. 14. С. 12–23 [Fedoriv, I. (2006). Myron Korduba as scientist: life course and activity. History of Ukrainian Geography, issue 14, pp. 12–23. (in Ukrainian)].
Опубліковано
2022-01-19
Сторінки
27-38
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ