МОНІТОРИНГ МОРФОДИНАМІКИ БЕРЕГОВОГО БАР’ЄРУ «КРИЛАТИЙ МИС» КІНБУРНСЬКА-ПОКРОВСЬКА-ДОВГИЙ (ЗА 2019–2021 РОКИ)

Ключові слова: берегова система, «крилатий мис», береговий бар’єр, коса, береговий бар, уступ розмиву

Анотація

Берегова система Кінбурнська-Покровська-Довгий розташована у північно-західній частині Чорного моря. За морфологічними рисами вона належить до «крилатих мисів»,а за гідродинамічними є береговим бар’єром. Розташовані за бар’єром водойми включенідо водно-болотних угідь міжнародного значення, що мають велику природоохороннуцінність.Фронтальна частина бар’єру розвивається в умовах активного впливу хвильового фактору,який зумовлює сезонні та багаторічні морфодинамічні зміни. При домінуванні деструктивних процесів можливе часткове або повне руйнування бар’єру, що може призвести до знищення унікальних властивостей відокремлених водойм.Із метою визначення сучасного стану берегової зони та попередження негативних наслідківпроявлення деструктивних процесів нами започаткований моніторинг морфодинамічних процесів у межах досліджуваної берегової системи.Протяжність берегової системи Кінбурнська-Покровська-Довгий складає близько 35 км.Уздовж фронту системи нами було закладено 7 стаціонарних реперних ділянок для моніторингуморфодинамічних процесів. Розташування системи реперів зумовлено структурно-морфологічними та динамічними особливостями берегової зони системи. У межах реперних ділянок щорічноздійснюється повторне нівелювання берегової зони для визначення кількісних параметрів динаміки. Паралельно до нівелювання щорічно нами проводиться GPS-трекінг (фіксація) положенняберегової смуги, що дозволяє визначати її динамічні тенденції. З метою формування достовірногоуявлення про тенденції розвитку берегів відповідної системи упродовж багаторічного періодунами проведено аналіз архівного картографічного матеріалу, аерофото та супутникових знімківрізних років.Аналіз отриманого матеріалу дозволяє нам стверджувати, що за період спостережень уздовжфронту системи панівними є деструктивні процеси, але, на певних етапах розвитку, вони періодично змінюються акумулятивними процесами. Щодо кількісних параметрів динаміки берегів, товони мають суттєві відмінності між окремими стаціонарними ділянками.Розроблена система стаціонарних ділянок, GPS-трекінг (фіксація) берегової смуги, проведений аналіз картографічного, аерофото та супутникових знімків дає нам підстави вважати, щорезультати проведених досліджень є достовірними.

Посилання

1. Davydov, O., Zinchenko, M. (2019). The “Winged Foreland” Abrasion-Accumulative Systems. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 7th ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. Pp. 302–327. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0 (дата звернення 03.08.2021).
2. Давидов, О.В., Чаус, В.Б., Муркалов, О.Б., Роскос, О.М., Сімченко С.В. (2021). Морфологічна будова берегової зони бар’єрної системи «крилатого мису» Кінбурнська-Покровська-Довгий. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. 14. С. 39–51. [Davydov, O.V., Chaus, V.B., Murkalov, O.B., Roskos, O.M., Simchenko, S.V. (2021). Morphological Conditions of the Coastal Zone of the Barrier System of «Winged Foreland» Kinburnska-Pokrovska-Dovgy. Kherson State University Herald. Series: «Geographical Sciences». 14. pp. 39–51. (in Ukrainian)]. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-14-5 (дата звернення 03.08.2021).
3. Зенкович В.П. (1960). Морфология и динамика советских берегов Черного моря. Т. ІІ (Северо-западная часть). Москва : Изд-во АН СССР. 216 c.
[Zenkovich, V.P. (1960). Morphology and dynamics of the Soviet coast of the Black Sea. T. II (North-Western part). Moscow: USSR Academy of Sciences. 216 p. (in Russian)].
4. Підгородецький П.Д. (1965). Морфологія і динаміка берегів Кінбурнського півострова. Геоморфологія річкових долин України. Київ : Наукова думка. С. 101–107. [Pidhorodetsʹkyy, P.D. (1965). Morphology and dynamics of the shores of the Kinburn Peninsula. Geomorphology of river valleys of Ukraine. Kiev: Naukova dumka. pp. 101–107. (in Ukrainian)].
5. Шуйский Ю.Д. (1999). Распределение наносов вдоль морского края Кинбурнского полуострова (Черное море). Доклады НАН Украины. 8. c.119–123. [Shuisky, Yu.D. (1999). Distribution of sediment along the sea edge of the Kinburn Peninsula (Black Sea). Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 8.pp. 119–123. (in Russian)].
6. Давидов О.В. (2019 б). Загальна характеристика берегової системи «крилатий мис» Кінбурнська-Покровська-Довгий. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. 11. С. 95–105. [Davydov, O.V. (2019 b). General Characteristics of the Kinburnska-Pokrovska-Dovgy «Winged Foreland» Coastal System. Kherson State University Herald. Series: «Geographical Sciences». 11. pp. 95–105. (in Ukrainian)]. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-11-13 (дата звернення 03.08.2021).
7. Davis, R. A. Jr., Fitzgerald, D. M., (2004). Beaches and Coasts. Blackwell Publishing. 432 p.
8. Moore, L. J., Murray, A. B., (2018). Barrier Dynamics and Response to Changing Climate. Springer. 395 p.
9. Haslett, S. K. (2009). Coastal Systems. London; NewYork: Routledge, 2009.216 p.
10. Encyclopedia of the World‘s Coastal Landforms. Volume I. Eric C. Bird Editor. (2010). 1494 p.
11. Давидов, О.В., Василевська, Я.В. (2008). Акумулятивні форми Херсонської області як природний берегозахистний бар’єр. Причорноморський екологічний бюлетень. № 1(27). Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. C. 94–99. [Davydov, OV, Vasilevskaya, Ya.V. (2008). Accumulative forms of Kherson region as a natural coastal barrier. Black Sea Ecological Bulletin. № 1 (27). Odessa: ONU named after II Меchnikov. with. 94–99. (in Ukrainian)].
12. Стойловський В. (2003). Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона в системе природоохранных и управленческих решений. Феникс. 309 с. [Stoylovs'kiy, V. (2003). Vodno-bolotnyye ugod'ya Azovo-Chernomorskogo regiona v sisteme prirodookhrannykh i upravlencheskikh resheniy. Feniks. 309 s.(in Russian)].
13. Зенкович В.П. (1962). Основы учения о развитии морских берегов. Москва : АН СССР. 710 c. [Zenkovich, V.P. (1962). Fundamentals of the study of the development of sea shores. Moscow : USSR Academy of Sciences. 710 p. (in Russian)].
14. Кривульченко А.І. (2016). Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення : монографія. Кропивницький : Центрально-Українське видавництво. 416 с. [Kryvulʹchenko, A.I. (2016). Kinburn: landscapes, current status and significance: Monograph. Kropyvnyts'kyy: Tsentral'no-Ukrayins'kevydavnytstvo. 416 p. (in Ukrainian)].
Опубліковано
2022-01-19
Сторінки
39-50
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ