ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ І РЕСУРСИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: інтерактивні методи, активні методи, активне навчання

Анотація

Нині ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, в якій учитель є фасилітатором і координатором інформаційного потоку. Йому необхідно оволодіти сучасними методами та освітніми технологіями для спілкування з учнями однією мовою. Тому для успішногопроведення уроку вчитель повинен оволодіти всіма можливими ресурсами, які допоможуть залучити та організувати учнів у процесі навчання, надати їм збалансовану мотивацію до навчання, атакож створити оптимальне та комфортне середовище для власних ідей та уявлень кожного учня.Географічна освіта в школі вимагає вибору оптимальних методів формування предметних знань,умінь і навичок. Одним з напрямів модернізації системи географічної освіти в школі є впровадження інтерактивних методів навчання, зокрема з використанням комп’ютерних технологій і ресурсів віртуальних соціальних комунікацій, інтерактивних технологій. Навчальний процес уразі інтерактивного навчання організовується з урахуванням включеності в процес пізнання всіхбез винятку учнів класу і максимальної задіяності всіх напрямів формування навчального досвіду.На уроці географії учні можуть взаємодіяти з учителем і один з одним, а також проводити навчання індивідуально та в комфортному темпі в позаурочний час. Спільна діяльність проявляєтьсяв тому, що кожен робить свій внесок, у процесі роботи відбувається обмін знаннями, ідеями, методами діяльності. Серед поширених і популярних інтерактивних підходів найбільш доцільними іпродуктивними є: творчі завдання, ігри (рольові, імітаційні та розвиваючі), соціальні проєкти,використання нового матеріалу (інтерактивні лекції, відеоаудіоматеріали, учень у ролі «вчителя», сократичний діалог, проблемні питання), розв’язання задач (асоціативні карти, мозковийштурм, розбір кейсів і т.д.). Практика показує, що використання вищевказаних інтерактивнихметодів допомагає домогтися кращих результатів освітньої діяльності, а навчання із застосуванням комп’ютерних технологій, Інтернет-ресурсів і віртуальних соціальних мереж значно кращеорганізовує учнів у процесі пізнання, надає їм виважену мотивацію для засвоєння знань, а такожстворює оптимальне та зручне середовище для реалізації власних ідей та прагнень.

Посилання

1. Жемеров, О.О. (2007). Комп’ютерні технології у шкільній географії. Проблеми безперервної географічної освіти : зб. наук. праць. Київ : ІПТ, 7. 76–80 [Zhemerov, O.O. (2007). Computer-aided technologies in school geography. Aspects of continuous geographic education: Coll. Sci. works. Kyiv: IPT, 7, 76–80].
2. Ільїна, О.М. (2017). Інтерактивне навчання англійської мови студентів-економістів із використанням мережі Інтернет: переваги та недоліки. Київський національний економічний університет. Педагогічні науки. «Молодий вчений». 1(41) січень [Illyina, O.M. (2017). Interactive learning professional economical English to the economical schools’ students using social networks: pros and cons. Kyiv National University of Economics. Pedagogical sciences. “Young scientist”. 1(41) January].
3. Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н.М., Кочубей О.А. (2014) Використання інтерактивних методів навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики і біобезпеки. Інноваційні технології в системі професійної підготовки студентів в ХНМУ : матеріали XLVIII навч.-метод. конф. Харків : ХНМУ, 5. 114–118. [Kovaleva, O.M., Safargalina-Kornilova, N.A., Gerasimchuk, N.M., Kochubei, O.A. (2014). The use of interactive teaching methods at the department of propaedeutics of internal medicine No. 1, the basics of bioethics and biosafety. Innovative technologies in the system of professional training of students in KhNMU: мaterials of the XLVIII educational-methodical conference, Kyiv. 5, 114–118.]
4. Маслова, Н.М., Мирза-Сіденко, В.М. (2019). Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках географії як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 56–61. [Maslova N., Mirza-Sidenko V. (2019). Application of interactive technologies of teaching in geography lessons as a method of increasing the level of explosive activity of teachers. XVI International Scientific and Practical Conference “Higher Education of Ukraine in the context of integration into the European educational space”. 56–61].
5. Нападовська, Г.Ю. (2015). Впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес при викладанні географічних дисциплін у ВНЗ. Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : зб. наук. праць. 7. Херсон : ПП Вишемирський В.С., 63–65. [Napadovska, H. (2015). Introduction of interactive technologies in the educational process in the teaching of geographical disciplines in higher education. Scientific notes of the Kherson department of the Ukrainian Geographical Society. Coll. Science. Works. 7. Kherson: PE Vyshemirsky, 63–65].
6. Остроух, В.І. (2013). Нові навчальні електронні посібники з курсу «Фізична географія України» як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі. Вісник геодезії та картографії, 1. 33–36 [Ostroukh, V.I. (2013). New electronic educational aids for the course Physical Geography of Ukraine as a form of realization of the innovative technologies in the learning process. Bulletin of Geodesy and Mapping, 1, 22–36].
7. Пометун, О., Пироженко, Л. (2004). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник. Київ : Видавництво А.С.К., 192 [Pometun, О., Pirozhenko, L. (2004). A modern lesson. Interactive learning technologies: Scientific method. Manual, 192].
8. Соколова, Е.Т. (2020). «Практичний аспект використання ІКТ на уроках географії». Інформаційні технології у соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Видавничий центр КНУКіМ, 153. [Sokolova, E. (2020). “Practical aspect of the use of ICT in geography lessons”. Information technologies in the socio-cultural sphere, education and economy: materials of the IV International scientific-practical conference of students and young scientists. Kyiv. Nat. University of Culture and Arts. KNUKiM Publishing Center, 153].
9. Ткаченко, К. (2021). Інтерактивне навчання – це діалогове навчання. URL: http://multycourse.com.ua/ua/print_page/theme/69 [Tkachenko K. (2021) Interactive learning is a dialogue learning. URL: http://multycourse.com.ua/ua/print_page/theme/69].
10. Шевельова, О.В., Корнус, О.Г. (2017). Активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом впровадження елементів інноваційних технологій на уроках географії та в позакласній роботі. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. 8. 187–191 [Sheveleva, O., Kornus, O. (2017). Activation of Schoolchildren Cognitive Practice by Introducing the Elements of Innovation Technologies at the Lessons of Geography and Extra-Curricular Activities. Scientific notes of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. Geographical sciences. 8. 187–191].
11. Boud, D. (2001). Introduction: Making the move to peer learning. / In Boud, D., Cohn, Ruth and Sampson, Jane (Ed.). Peer Learning in Higher Education.
12. Catling, S. (2011). Children’s geographies in the primary school. / In Geography, Education and the Future; Butt, G., Ed.; Continuum International: London, UK.
13. Chizmar J., Ostrosky A. (1998). Learning From & With Each Other. London : Kogan Page Ltd. 1–17
14. Dale, E. (1969). Audio-Visual Methods in Teaching. 3rd ed. Holt, Rinehart & Winston, New York, 108.
15. Dale, E. (1972). Building a Learning Environment, Bloomington. / IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 132.
16. Eija, Yli-Panula, Eila, Jeronen, Piia, Lemmetty (2019). Teaching and Learning Methods in Geography Promoting Sustainability. 24 November, 2–18.
17. Ferizat, M., Kuat, B., (2021). The effectiveness of interactive teaching methods in the professional training of pre-service geography teachers. Cypriot Journal of Educational Science. 16(4), 1976–1996.
18. George A. Madan A. (2009). “The One Minute Paper: Some Empirical Finding”. Journal of Economics Education. Winter. 29:1, 1998. Teaching Social Science in Schools, New Delhi : Sage Publications India Pvt ltd.
19. Harrison, C., Comber, C., Fisher, T., Haw, K., Lewin, C., Lunzer, E., McFarlane, A., Mavers, D., Scrimshaw, P., Somekh, B., & Watling, R. (2003). ImpaCT2: The impact of information and communication technologies on pupil learning and attainment. URL: http://www.becta.org.uk/research/impact2; Jonassen, D.H. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall.
20. Haubrich, H. (2007). Geography education for sustainable development. / In Geographical Views on Education for Sustainable Development, Proceedings of the Lucerne-Symposium, Lucerne, Switzerland, 29–31 July.
21. The Impact of Information and Communication Technologies on Pupil Learning and Attainment (2003): Full report March. Accessed on June 25 2003. URL: http://www.becta.org.uk/research/reports/impact2/index.cfm.
22. Lee, S.J., Reeves, T.C. (2007). Edgar Dale: A significant contributor to the field of educational technology. Educational Technology, 47(6), 56.
Опубліковано
2022-01-19
Сторінки
77-85
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА