ДО ПИТАННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: гетерогенність, демогеографічна неоднорідність, розселенська неоднорідність, фінансово-просторова неоднорідність, територіальна громада

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «суспільно-географічна неоднорідність» як різноманітність,мінливість просторових форм людської життєдіяльності, насамперед, демовідтворювальної,розселенської, господарської. Наголошено на актуальності суспільно-географічних дослідженьпросторової неоднорідності адміністративно-територіальних одиниць, утворених унаслідок політики децентралізації. Статистичну базу дослідження становлять матеріали Порталу спроможності територіальних громад (доступні до 24 лютого 2022 р.). Відповідно до методологічних засадсуспільно-географічних досліджень виконано покомпонентний аналіз просторової неоднорідності Стрийського району Львівської області у розрізі територіальних громад. Для визначеннядемогеографічної неоднорідності Стрийського району проаналізовано просторові диспропорції за показниками загальної людності територіальних громад і темпами її скорочення, віковоїструктури населення, щільності населення, рівнем урбанізації, міграційним рухом. За допомогоюкореляційного аналізу виявлено вплив на демографічну нестабільність економічних чинників,зокрема скорочення промислового виробництва. На основі коефіцієнтів концентрації населення(30,58 %), концентрації учнів закладів середньої освіти (31,57 %) висновано про помірну демогеографічну неоднорідність Стрийського району. Особливості розселенської неоднорідностірозкрито за показниками кількості поселень, щільності поселень, середньої людності поселень,демографічної ваги адміністративного центру в загальній людності громади та її відхилення відсереднього районного значення. Економічна неоднорідність Стрийського району розкрита черездоступні показники фінансових результатів господарської діяльності, зокрема доходи загальногофонду місцевих бюджетів, надходжень акцизу, єдиного податку і плати за землю. У розрізі територіальних громад ці показники відрізняються відповідно у 28,9, 251,5, 24,4 і 22,0 раза. Особливості суспільно-географічної неоднорідності можуть бути використані для уточнення стратегійсоціально-економічного розвитку територіальних громад, визначення центрів їх пріоритетного розвитку, обґрунтування співробітництва територіальних громад для розв’язання проблем регіонального розвитку.

Посилання

1. Барановський, М. (2020). Субрегіональний рівень адміністративно-територіальної реформи в Україні: дискусійні аспекти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 1/2 (76/77), 37–43. [Baranovskyi, M. (2020). Subregional level of administrative and territorial reform in Ukraine: debatable aspects. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography, 1/2 (76/77), 37–43 (In Ukrainian)]. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.5.
2. Барановський, М.О., Барановська, О.В. (2021). Сільські території України у несприятливих умовах: підходи до делімітації, особливості розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки, 15, 9–16. [Baranovskyi, M.O., Baranovska, O.V. (2021). Rural areas of Ukraine in unfavorable conditions: approaches to delimitation, features of development. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences, 15, 9–16 (In Ukrainian)]. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2021-15-1.
3. Влах, М., Котик, Л. (2018). Теорія і методологія географічної науки: навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 344. [Vlakh, M., Kotyk, L. (2018). Theory and methodology of geographical science: textbook. Lviv: LNU by I. Franko, 344 (In Ukrainian)].
4. Головне управління статистики у Львівській області: Статбанк (2022) [Main Department of Statistics in Lviv Region: Statbank. (2022) (In Ukrainian)]. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr (дата звернення: 25.06.2022).
5. Пилипенко, І.О., Мальчикова, Д.С. (2007). Методика суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): навч. посібник. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 112. [Pylypenko, O.I., Malchykova, D.S. (2007). Methods of socio-geographical research (on the materials of the Kherson region): textbook. Kherson: Vyshemyrskyi V.S., 112 (In Ukrainian)].
6. Портал спроможності територіальних громад / За заг. ред. Остапенка П. / Проєкт «Підтримка належного врядуванння в місцевих громадах як складової реформи децентралізації» Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міністерство розвитку громад та територій України [The portal of the capacity of territorial communities / For general ed. Ostapenko P. / Project «Supporting proper governance in local communities as a component of decentralization reform» of the OSCE Project Coordinator in Ukraine, Ministry of Community and Territorial Development of Ukraine (In Ukrainian)]. URL: https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal /index.html (дата звернення: 15.02.2022).
7. Про добровільне об’єднання територіальних громад: закон України (2015). Відомості Верховної Ради України, 13. [On voluntary association of territorial communities: the law of Ukraine (2015). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13 (In Ukrainian)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text.
8. Про утворення та ліквідацію районів: постанова Верховної Ради України (2020). Відомості Верховної Ради України, 33. [On the formation and liquidation of districts: the resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine (2020). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 33 (In Ukrainian)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text.
9. Сегіда, К.Ю. (2013) Методичні основи аналізу розселення населення регіону. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 18, 150–155. [Segida, K.Iu. (2013). Methodological fundamentals of analysis of settling apart of the region’s population. Problems of continuous geographical education and cartography, 18, 150–155 (In Ukrainian)].
10. Склярська, О. (2021). Реформа адміністративно-територіального устрою України в контексті впливу на статус і функції поселень. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія, 1, 57–64. [Skliarska, O. (2021). Reform of the administrative-territorial structure of Ukraine in the context of the impact on the status and functions of settlements. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University by V. Hnatiuk. Series: Geography, 1, 57–64 (In Ukrainian)]. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.21.1.7.
Опубліковано
2023-01-11
Сторінки
7-17
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ