ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЗАХИСТI АТМОСФЕРИ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, теплові електростанції, теплоелектростанції, геотермальні джерела енергії, лінії електропередачі, вітроелектростанції, сонячні теплові електростанції

Анотація

У статті йдеться про можливості використання основних енергетичних полів, які служать длязахисту атмосферного повітря в Азербайджані. Основою формування живого світу є повітрянийшар. Проте в наш час нестача кисню і витончення озонового шару стали однією з найважливіших проблем. Забруднення атмосферного повітря стало однією з найважливіших проблем, якіпотребують вирішення серед країн світу через вплив кількох факторів. Фактори, що впливають назабруднення повітря, хоч і призводять до розвитку промисловогосподарських зон, з іншого боку,призводять до порушення біологічної закономірності природи. В результаті цього забрудненнязростає потреба живих істот у природі, а природні ресурси зменшуються. Скорочення атмосферного повітря, яке вважається основним джерелом біосфери, безпосередньо негативно впливає назбільшення різноманітних захворювань серед живих істот та динаміку їх розвитку. У нашій республіці, як і в усіх країнах світу, спостерігається забруднення повітря, і вживаються різноманітнізаходи щодо запобігання забрудненню, охорони повітря, розвитку біологічного світу з екологічної точки зору. Перспективність використання відновлюваних джерел енергії на території республіки, їх екологічна чистота, низькі експлуатаційні витрати пов'язані з очікуваним дефіцитомпалива в традиційній енергетиці. З точки зору збереження чистоти атмосферного повітря проаналізовано шляхи та важливість розширення виробництва відновлюваної та екологічно чистоїенергії та більш ефективного використання енергетичних ресурсів за рахунок використання природно-ресурсного потенціалу Азербайджану. Для цього створені альтернативні джерела енергії,які запобігають забрудненню навколишнього середовища в багатьох районах, використовуючиневичерпні ресурси країни.

Посилання

1. Məmmədov R.M. (2015). İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. AMEA. Bakı [Mammadov R.M. (2015). Economic, social and political geography. ANAS. Baku (In Azerbaijani)] https://mega.nz/file/MWx0UDgT#6x4zlL9lZgiAqwEVHPuuBi8u5gBeEPv-HggCfdJ56sg
2. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. (2005). Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı. [Mammadov G.Sh., Khalilov M.Y. (2005). Ecology, and environmental protection. Baku (In Azerbaijani)] https://achiqkitab.aztc.gov.az/upl/books/pdf/Ekologiya_ve_etraf_muhitin_muhafizesi_559bac927d847.pdf
3. Cəlilov M.F. (2009). Alternativ regenerativ enerji sistemləri. Bakı [Jalilov M.F. (2009). Alternative regenerative energy systems. Baku (In Azerbaijani)] http://anl.az/el/c/cm_ares.pdf
4. Azərbaycan Respublikasında Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı. (2004). 21 oktyabr tarixli 462 N°-li sərəncam. [State Program on the Use of Alternative and Renewable Energy Sources in the Republic of Azerbaijan. (2004) Order No. 462 dated October 21(In Azerbaijani)] https://e-qanun.az/framework/5796
5. Əsgərov Ə.H. (1966). Azərbaycanın mineral suları. Bakı [ Askerov A.H. (1966). Mineral waters of Azerbaijan. Baku (In Azerbaijani)] http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Tebiet%20%202012%202/117-123.pdf
6. İsmayılov Ç. (2015). İqtisadi və sosial coğrafiyanın əsasları. Bakı [Ismayilov Ch. (2015). Fundamentals of economic and social geography.Baku (In Azerbaijani)] https://www.researchgate.net/publication/360720295_Siyasi_v_iqtisadi_cografiya_tdrsi_proqrami
Опубліковано
2023-01-11
Сторінки
50-54
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ