ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОЗНАКОЮ ПОШИРЕННЯ ІНВАЗИВНОЇ ФЛОРИ ЗАЛІЗНИЦЬ

Ключові слова: інвазивна флора залізниць, районування, Кіровоградська область, амброзія полинолиста, ґринделія розчепірена, свербига східна

Анотація

Районування є логічним завершенням дослідження в науках про Землю, що дозволяє виразно представити просторову неоднорідність у поширенні певного явища. Дослідження інвазивної флори перебувають на пограниччі природничої географії та біології, зокрема антропогенного ландшафтознавства та флористики, тому інвазивно-флористичне районування території за ознакою поширення інвазивного флороелементу, зокрема у складі інвазивної флори залізниць, являє собою окремий різновид флористичного районування. Основними принципами районування у природничо-географічних дослідженнях є принципи територіальної цілісності, комплексності, ландшафтно-генетичний. Спостереження за флорою зон впливу залізниць проводилися в районах станцій Голованівськ, Знам’янка, Кропивницький, Помічна та Смолине, розташованих у різних частинах досліджуваного реґіону. Аналіз закономірностей геопросторового поширення інвазивних видів залізниць у Кіровоградській області свідчить про її певну територіальну неоднорідність. Хоч амброзія полинолиста на всій її території є найпоширенішим видом, ступінь поширення інших рослин, зумовлений, передовсім, природними чинниками, створює певну картину просторової диференціації. Західна частина Кіровоградської області, зокрема, райони залізничних станцій Голованівськ і Смолине, характеризується особливо помітним поширенням, поряд з амброзією полинолистою, також ґринделії розчепіреної. При просуванні на схід цей вид трапляється рідше, але збільшується присутність свербиги східної. Зокрема, така закономірність простежується при дослідженні флори станцій Кропивницький і Знам’янка. Ще інші риси властиві південній частині Кіровоград- ської області (зокрема, район станції Помічна), де змінюється співвідношення в поширеності як окремих видів, так і родин рослин (за незмінного панівного становища Айстрових). На підставі визначених особливостей у межах Кіровоградської області виділено чотири інвазивно-флористичні райони – західний, центральний, східний і південний.

Посилання

1. Андрієнко Т. Л., Білик Г. І., Брадіс Є. М. та ін. (1977). Геоботанічне районування Української РСР. К.: Наук. думка. [Andriienko T. L., Bilyk H. I., Bradis Ye. M. et al. (1977). A geobotanical zoning of the Ukrainian SSR. Kyiv: Naukova dumka (In Ukrainian)].
2. Білик Г. І., Брадіс Є. М. (1962). Геоботанічне районування Української РСР. Український ботанічний журнал, 19, 4, 3–12. [Bilyk H. I. & Bradis Ye. M. (1962). A geobotanical zoning of the Ukrainian SSR. Ukrainian botanical journal, 19, 4, 3–12. (In Ukrainian)].
3. Burda R., Tokhtar V. (1992). Invasion, distribution and naturalization of plants long railroads of the Ukrainian south-east. Ukrainian botanical journal, 49, 5,14-18.
4. Генсірук С. А. (1992). Ліси України. К.: Наук. думка. [Hensiruk S. A. (1992). The forests of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka (In Ukrainian)].
5. Дідух Я. П., Мінарченко В. М., Ткаченко В. С., Шеляг-Сосонко Ю. Р. (2007). Рослинний світ і рослинні ресурси. Національний атлас України / URL: http://wdc.org.ua/atlas/4110100.html [Didukh Ya. P., Minarchenko V. M., Tkachenko V. S., Sheliah-Sosonko Yu. R. (2007). Vegetation and plant resources. The National atlas of Ukraine / URL: http://wdc.org.ua/atlas/4110100.html (In Ukrainian)].
6. Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. (2003). Геоботанічне районування України та суміжних територій. Український ботанічний журнал, 60, 1. 6–17. [Didukh Ya. P., Sheliah-Sosonko Yu. R. (2003). A geobotanical zoning of Ukraine and boarding territories. Ukrainian botanical journal, 60, 1. 6–17. (In Ukrainian)].
7. Краснов В. П., Шелест З. М., Давидова І. В. (2014). Фітоекологія з основами лісівництва. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. [Krasnov V. P., Shelest Z. M., Davydova I. V. (2014). Phytoecology with fundamentals of forestry. Kherson: OLDI-PLUS (In Ukrainian)].
8. Kucher O. O. (2015). Invasive species in the flora of the Starobilsk grass-meadow steppe (Ukraine). Environ. & Socio-economic Studies, 3, 2, 11-22.
9. Лавренко Е. М. (1968). Об очередных задачах изучения географии растительного покрова в связи с ботанико-географическим районированием СССР. Основные проблемы современной геоботаники. Ленинград: Наука, 25–35. [Lavrenko Ye. M. (1968). About current issues in studying geography of the plant cover in connection with botanical and geographical zoning of the USSR. Main issues of the modern geobotanics. Leningrad: Nauka, 25–35. (In Russian)].
10. Lisetskii F., Sudnik-Wojcikowska В, Moysiyenko І. (2016). Flora differentiation among local ecotopes in the transzonal study of forest–steppe and steppe mounds. Biology Bulletin, 43, 2, 169-176.
11. Маринич О. М., Пархоменко Г. О., Петренко О. М., Шищенко П. Г. (2003). Удосконалена схема фізико-географічного районування України. Український географічний журнал, 1, 16–20. [Marynych O. M., Parkhomenko H. O., Petrenko O. M., Shychenko P. H. A refined scheme of the physical and geographical zoning of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 16–20. (In Ukrainian)].
12. Мойсієнко І. І., Скобель Н. О., Мельник Р. П. (2020). Нові знахідки чужорідних видів з роду Euphorbia L. на Півдні України. Чорноморськ. бот. ж., 16, 3, 191–198. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2020-16-3-2 [Moysiyenko I. I., Skobel N. O., Melnyk R. P. New findings of alien species from the genus Euphorbia L. in the South of Ukraine. Black Sea botanical journal, 16, 3, 191–198. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2020-16-3-2].
13. Протопопова В. В. (1973). Адвентивні рослини Лісостепу і Степу України. К.: Наук. думка. [Protopopova V. V. (1973). Alien plants of the forestand-steppe and the steppe of Ukraine. Kyiv: Nauk. dumka (In Ukrainian)].
14. Protopopova V. V., Shevera M. V., Mosyakin S. L. (2006). Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds: a case study of the alien flora of Ukraine. Euphytica, 148. P. 17-33.
15. Родоман Б. Б. (2007). География, районирование, картоиды: Сборник трудов. Смоленск: Ойкумена. [Rodoman B. B. (2007). Geography, zoning, cartoids: a collection of works. Smolensk: Eucumene. (In Russian)].
Опубліковано
2023-01-11
Сторінки
55-61
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ