ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ

Ключові слова: географічна освіта, підготовка вчителів географії, освітня програма, компетентність, освітній компонент

Анотація

Станом на 2022 рік в Україні майже 1600 здобувачів навчається на 35 ОП спеціальності 014Середня освіта, за предметною спеціалізацією 014.07 Географія. В 16 програмах підготовки реалізовано поєднання підготовки вчителя географії з додатковими спеціалізаціями (краєзнавчаробота, біологія, англійська мова, історія, економіка, фізичне виховання і природознавство).Проведений аналіз практик формування змісту і структури ОП підготовки вчителів географіїпоказав, що в умовах відсутності стандарту вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта загальніта фахові компетентності, а також програмні результати навчання загалом відображають вимогидо професійних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців, що визначені професійним стандартом вчителя і національною рамкою кваліфікацій. Більшість загальних компетентностей є спільними для всіх проаналізованих ОП, разом з цим, в окремих ОП до їх переліку додані такі, щорозкривають унікальність освітніх програм з точки зору їх професійної приналежності. Фахові (предметні) компетентності і програмні результати навчання, не дивлячись на їх значну кількісну розбіжність, мають спільні риси і загалом реалізують пропорційно 3 напрямки підготовкивчителя географії: педагогічна, предметна географічна і методична підготовка. Загальний обсягусіх ОП підготовки вчителів географії 240 кредитів ЄКТС, в тому числі обсяг вибіркової частини– майже на рівні мінімально визначеного законодавством показника 25%, але суттєво різнитьсяобсяг кредитів, відведених на практичну підготовку за різними ОП – від 5% до 16%. Зважаючи назначущість географії у контексті її непересічної ролі у формуванні національної свідомості, ідентичності, розумінні витоків незалежності України і її місця у європейському і світовому просторі,а також потреб повоєнної відбудови України, необхідна уніфікація змісту підготовки вчителівгеографії шляхом якнайшвидшого затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 014Середня освіта з чітко визначеними компетентностями фахового педагогічного і предметногоспрямування.

Посилання

1. Вішнікіна Л. (2017). Структура предметної географічної компетентності учнів (рекомендації для вчителів географи).Українська професійна освіта. 2017. № 1 С. 103-112. [Vishnikina L. (2017). The structure of students' subject geographic competence (recommendations for geography teachers). Ukrainian professional education. 2017. No. 1 P.103-112].
2. Єдина державна база з питань освіти. Взято з: https://info.edbo.gov.ua/ (Дата звернення 10.12.2022). [Unified state database on education. Retrieved from: https://info.edbo.gov.ua/. (Date of access 10.12.2022)]
3. Закон України про вищу освіту. Взято з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. (Дата звернення 10.12.2022) [Law of Ukraine on higher education. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Date of access 10.12.2022)].
4. Захаров О.О. (2022) Аналіз компетентностей в освітніх програмах предметної спеціальності 014.07 середня освіта (географія) як складової фахової підготовки. Магістерські студії. Альманах. Вип. ХХІІ. Херсон. ХДУ. С. 339-342. [Zakharov O.O. (2022) Analysis of competences in educational programs of subject specialty 014.07 secondary education (geography) as a component of professional training. Master's studies. Almanac. Vol. XXII. Kherson. KSU P. 339-342.].
5. Мальчикова Д.С., Мезенцев К. В. (2022) Публічний імідж географії в контексті трансформації стандартів базової середньої освіти: досвід України і світу. Український географічний журнал. № 1. C. 53–63. [Malchikova D.S., Mezentsev K.V. (2022) The public image of geography in the context of the transformation of basic secondary education standards: the experience of Ukraine and the world. Ukrainian Geographical Journal. No. 1. C. 53–63] DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.053
6. Мальчикова Д. С. (2018) Професійна підготовка вчителів географії у контексті освітніх реформ і викликів глобалізації. Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Збірник наукових праць. Київ. С. 225-227. [Malchikova D. S. (2018) Professional training of geography teachers in the context of educational reforms and challenges of globalization. Geographical science and education: from ascertainment to constructivism: Collection of scientific works. Kyiv. P. 225-227.].
7. Освітньо-професійна програма «Географія» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Взято з: https://vspu.edu.ua/index.php?p=education9 (Дата звернення 10.12.2022). [Educational and professional program "Geography" of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynskyi Retrived from: https://vspu.edu.ua/index.php?p=education9 (Date of access 10.12.2022).].
8. Освітньо-професійна програма «Географія» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Отримано з: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/46995. (Дата звернення 10.12.2022).[Educational and professional program "Geography" of the State Educational Institution "Uzhhorod National University" Retrieved from: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/46995. (Date of access 10.12.2022)].
9. Освітньо-професійна програма «Географія» Київського національного університету імені Т. Шевченка. Отримано з: https://geo.knu.ua/osvitni-programy/os-bakalavr/. (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Geography" of Kyiv National University named after T. Shevchenko. Retrieved from: https://geo.knu.ua/osvitni-programy/os-bakalavr/. (Date of access 10.12.2022)].
10. Освітньо-професійна програма «Географія. Краєзнавчо-туристична робота» Криворізького державного педагогічного університету. Отримано з: https://kdpu.edu.ua/navchannia/spetsialnosti-ta-osvitni-prohramy/monitorynhosvitnikh-prohram/16104-osvitni-prohramypershoho-bakalavrskoho-rivnia.html. (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Geography. Local history and tourism work" of Kryvyi Rih State Pedagogical University. Retrieved from: https://kdpu.edu.ua/navchannia/spetsialnosti-ta-osvitni-prohramy/monitorynhosvitnikh-prohram/16104-osvitni-prohramypershoho-bakalavrskoho-rivnia.html. (Date of access 10.12.2022)].
11. Освітньо-професійна програма «Географія» Львівського національного університету ім. Франка Отримано з: https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/education-geography. (Дата звернення 10.12.2022) [ Educational and professional program "Geography" of Ivan Franko Lviv National University Retrieved from: https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/education-geography. (Date of access 10.12.2022)].
12. Освітньо-професійна програма «Географія» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Отримано з: https://fpgoe.npu.edu.ua/kafedra-geografiyi/. (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Geography" of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanova Retrieved from: https://fpgoe.npu.edu.ua/kafedra-geografiyi/. (Date of access 10.12.2022)].
13. Освітньо-професійна програма «Географія» Прикарпатського національного університету ім. В. Стефанника. Отримано з: https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/education-geography. (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Geography" of the Carpathian National University named after V. Stefannik. Retrieved from: https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/education-geography. (Date of access 10.12.2022].
14. Освітньо-професійна програма «Географія» Рівненського державного гуманітарного університету. Отримано з: https://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/bakalavr/2344-op-bakalavr-2022-rik-vprovadzhennia (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Geography" of the Rivne State Humanitarian University. Retrieved from: https://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/bakalavr/2344-opbakalavr-2022-rik-vprovadzhennia (Date of access 12/10/2022)].
15. Освітньо-професійна програма «Географія» Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Отримано з: https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20litsenzuvannia/osvitni_prohramy/magistr/geo/opp_014.07.php (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Geography" of the Ternopil National Pedagogical University named after V. Hnatyuk. Retrieved from: https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20litsenzuvannia/osvitni_prohramy/magistr/geo/opp_014.07.php (Date of access 10.12.2022)].
16. Освітньо-професійна програма «Географія» Чернівецького національного університету ім. Федьковича. Отримано з: http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Geography" of the Chernivtsi National University named after Fedkovych. Retrieved from: http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv (Date of access 10.12.2022)].
17. Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія. Економіка). Отримано з: http://surl.li/eagxn (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Secondary education (Geography. Economics). Retrieved from: http://surl.li/eagxn (Date of access 10.12.2022)].
18. Освітньо-професійна програма «Середня освіта (географія)» Уманського державного педагогічного університету імені Тичини. Отримано з: http://surl.li/eagxw. (Дата звернення 10.12.2022) [Educational and professional program "Secondary education (geography)" of Uman State Pedagogical University named after Tychyna. Retrieved from: http://surl.li/eagxw. (Date of access 10.12.2022)].
19. Профіль освітньої програми «Середня освіта. Географія. Біологія» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Отримано з: https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Serednya-osvita. -Geografiya. -Biologiya.pdf (Дата звернення 10.12.2022) [Profile of the educational program "Secondary education. Geography. Biology" specialty 014.07 Secondary education (Geography). Retrieved from: https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Serednya-osvita. -Geografiya.-Biologiya.pdf (Date of access 10.12.2022)].
20. Профіль освітньої програми «Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Отримано з: https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Serednya-osvita. -Geografiya.-Inozemna-mova-anglijska.pdf. (Дата звернення 10.12.2022) [Profile of the educational program "Secondary education. Geography. Foreign language (English)" specialty 014.07 Secondary education (Geography) Retrieved from: https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Serednya-osvita.-Geografiya. -Inozemna-mova-anglijska. pdf. (Date of access 10.12.2022)].
21. Профіль освітньої програми «Середня освіта. Географія. Фізична культура» спеціальності 014. 07 Середня освіта (Географія) Отримано з: https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Serednya-osvita. -Geografiya. -Fizichna-kultura.pdf. (Дата звернення 10.12.2022) [Profile of the educational program "Secondary education. Geography. Physical culture" specialty 014. 07 Secondary education (Geography) Retrieved from: https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Serednya-osvita. -Geografiya. -Fizichna-kultura.pdf. (Date of access 10.12.2022)].
22. Удовиченко І. В. (2017) Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання учнів географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Український педагогічний журнал. № 3 C. 116-122. [Udovichenko I. V. (2017) Implementation of the competence approach in the process of teaching geography students in secondary schools. Ukrainian Pedagogical Journal. No. 3 C. 116-122.].
Опубліковано
2023-01-11
Сторінки
62-72
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА