МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДАНИМИ АНАЛІЗУ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: територіальна громада, місцеве самоврядування, місцевий розвиток, геопросторові дані

Анотація

Виявлено актуальну проблему забезпечення випереджувального місцевого розвитку, а саме забезпечення достовірними та повними даними для планування та досягнення місцевого розвитку. У статті проаналізовано особливості структури та отримання даних для планування, програмування, реалізації заходів, моніторингу та оцінки ефективності місцевого розвитку. Виявлено проблеми системи забезпечення територіальних громад базового територіального рівня достовірними та повними даними, які характеризують місцевий розвиток та визначають діяльність органів місцевої влади щодо досягнення розвитку місцевої економіки. У статті розглядаються алгоритми підбору та аналізу супутникових знімків територій територіальних громад як джерела збору достовірних даних їх розвитку, визначена їх система та взаємоузгодженість, описано інструментарій верифікації даних отриманих при обробці супутникового знімку. Визначено інструменти та способи отримання статистичних даних в результаті експедицій та польових досліджень безпосередньо у громаді. Використано досвід планувальних та проєктних організацій отримання даних для аналізу в умовах кризи організації діяльності місцевої статистики, посилення ролі цифровізації у цій сфері та становлення місцевого самоврядування у постсоціалістичний період під впливом результатів реформи АТУ України. Запропоновано підходи забезпечення статистичними даними із забезпечення розвитку території на прикладі Макарівської територіальної громади Київської області, їх просторового впорядкування та представлення у вигляді ГІС. Здійснено аналіз отриманих даних із застосуванням ГІС-інструментів. Розроблено представлення просторово впорядкованих статистичних даних, які відображають стан розвитку територіальної громади у вигляді веб-додатка в середовищі розробленої ГІС. Місцевий розвиток адаптований під потреби системи прийняття управлінських рішень на основі партисипативного підходу. Вказано на недостатній рівень урядової підтримки формування сучасної статистичної бази місцевого розвитку. Показані особливості та проблеми ресурсного забезпечення для подальшого прискореного соціально-економічного розвитку територіальних громад регіону.

Посилання

1. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17 (дата звернення: 13.05.2023).
2. Маруняк Є.О. (2018). Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів. Київ : Фенікс, 336 c. [Marunyak, Y.O. 2018). Geospatial Research and Planning Practice: Ukraine in the Context of Global Trends – Kyiv: Phoenix, 336 p. (in Ukrainian)].
3. Мезенцев К.В, Провотар Н.І., Пальчук М.В. (2020). Публічні простори через призму партисипативного міського планування – приклад Києва. Український географічний журнал, 2, 30–37. [Mezentsev, K.V., Provotar, N.I., & Palchuk, M.V. (2020). Public spaces through the lens of participatory urban planning: The case of Kyiv. Ukrainian Geographical Journal, 2, 30-37. doi:10.15407/ugz2020.02.030 (in Ukrainian)].
4. Мельничук А.Л., Гнатюк С.С. (2021) Практики та інструменти зворотного зв’язку у територіальних громадах: Просування ГІС-інструментів як сервісів взаємодії. Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. С. 152 – 154.
[Melnychuk, A.L., & Hnatiuk, S.S. (2021). Practices and tools of feedback in territorial communities: Promoting GIS tools as interaction services. In Proceedings of the International Scientific-Practical Conference "Region-2021: Strategy of Optimal Development". Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University. 152-154 p. (in Ukrainian)].
5. Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. (2016). Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні. Український географічний журнал, 2016, с. 9–16.
[Rudenko, L.G., Lisovskyi, S.A., & Marunyak, Y.O. (2016). The ecological imperative in the priorities of the integrated planning process in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 2016(4), 9-16. doi:10.15407/ugz2016.04.009 (in Ukrainian)].
6. Топчієв О.Г., Стефанович А.М. (2011). Планування території як складова стратегії соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць базового рівня і територіальних громад. Теоретичні та прикладні питання державотворення, (8), с. 448–459. [Topchiev, O.G., & Stefanovich, A.M. (2011). Territory planning as a component of the strategy for socioeconomic development of basic-level administrative-territorial units and territorial communities. Theoretical and Applied Issues of State Building, (8), 448-459 p. (in Ukrainian)].
7. Malchykova, D. (2021). Participatory budgeting practices and civic activism for urban space renovation: the case of Kherson. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya / Економічна та соціальна географія, 85, 38–48. Doi: 10.17721/2413-7154/2021.85.38-48.
8. Melnychuk, A., Denysenko, O., & Ostapenko, P. (2021). New tools for new urban spaces? Analyses of planning and participation tools and their performance in (post)transitional perspective. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya / Економічна та соціальна географія, 85, 11–22. URL: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2021.85.11-22.
9. Mezentsev, K., Pidgrushnyi, G., Mezentseva, N. (2015). Challenges of the Post-Soviet Development of Ukraine: Economic Transformations, Demographic Changes and Socio-Spatial Polarization. In: Lang, T., Henn, S., Sgibnev, W., Ehrlich, K. (eds) Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. New Geographies of Europe. Palgrave Macmillan, London. URL: https://doi.org/10.1057/9781137415080_14.
10. Pambudi, A. S. (2022). Balancing infrastructure, ecosystem conservation, and community approaches on integrated development planning of Citarum Watershed. Indonesian Journal of Applied Environmental Studies, 3(1), 34–41. DOI: 10.33751/injast.v3vi1i.4209.
11. Provotar, N. & Ohiichuk, N. (2021). Public spaces of Zhytomyr: a places that encourages residents to go out to the city. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya. Економічна та соціальна географія, 86, 40–52. URL: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2021.86.40-52.
Опубліковано
2023-08-16
Сторінки
22-30
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ