СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ СФЕРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: сакральна сфера, історико-політичні періоди, сакральна споруда, сакральні об’єкти, індекс споруджуваності, Івано-Франківська область

Анотація

Сакральна сфера Івано-Франківщини сформована як природними, так і антропогенними об’єктами, які мають особливі духовні властивості і виконують комунікативну, консолідуючу, лікувальну, захисну та природоохоронну функції. Сакральна сфера впливає на соціокультурне та економічне життя суспільства. Аналіз суспільно-географічних умов її формування допомагає зрозуміти взаємодію між релігійними та політичними структурами, а також сприяє вивченню різноманітних форм соціального та культурного розвитку території у певні історико-політичні періоди. Дослідження сакральної сфери має практичне значення для розвитку туризму та рекреації. Сакральні об’єкти можуть бути атрактивними місцями, що збільшує туристичний потік та сприяє інфраструктурному розвитку певної території. Компоненти сакральної сфери Івано-Франківської області сформувалися під впливом природних (географічне положення, особливості рельєфу, мальовничість ландшафтів) і суспільно-географічних (історико-політичного, етнічного та конфесійного) чинників, які в певний часовий проміжок в історичному і географічному плані на певній території мали свій визначальний вплив. Для проведення дослідження з наявних сакральних об’єктів Івано-Франківщини було відібрано 624 релігійні пам’ятки, які споруджені до 1939 року, серед яких 80% складають дерев’яні церкви, 12% – муровані церкви, 5% – костели, 1,5% – монастирі, 1,5% – синагоги. У формуванні сакральних об’єктів на території дослідження виділено 5 історичних періодів: Давньоукраїнський період (1199–1349 рр.), період Польського королівства (1349–1772 рр.), період Австрійської та Австро-Угорської імперії (1772–1914 рр.), період Першої світової війни, першої російської окупації та створення Західно-Української Народної республіки (1914–1921 рр.), період Польської республіки (1921–1939 рр.). Для кожного з них розраховано показник, який об’єктивно відображає динаміку спорудження сакральних об’єктів. Результати розрахунків показали, що найбільш сприятливим періодом для формування релігійних сакральних об’єктів був період Австрійської та Австро-Угорської імперії. Сакральні об’єкти (споруди, пам’ятки) Івано-Франківщини є важливим надбанням національної культури населення, відображені в певних сакральних елементах, вони відіграють важливу роль в релігійному та культурному житті суспільства.

Посилання

1. Адамович, С.В. (2013). Станиславів у часи лихоліть Великої війни. (1914–1918). Івано-Франківськ: Лілея-НВ [Adamovych, S.V. (2013). Stanislaviv during the horrors of the Great War. (1914-1918). Ivano-Frankivsk : Lileya-NV (In Ukrainian)].
2. Воловик, В.М. (2013). Сакральні ландшафти: до постановки питання. Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті [Volovik, V.M. (2013). Sacred landscapes: before posing a question. Geographical science and practice: challenges of the era: Materials of the international scientific conference dedicated to the 130th anniversary of geography at Lviv University (In Ukrainian)].
3. Гродзинський, М.Д. (2005). Пізнання ландшафту: місце і простір монографія. У 2-х т. Київ : Видавничо‐поліграфічний центр «Київський університет» [Grodzinskyi, M.D. (2005). Knowledge of the landscape: place and space monograph. In the 2nd grade: Publishing and Printing Center "Kyiv University" (In Ukrainian)].
4. Грушевський, М.С. (1905). Історія України-Руси. Т. III.: Львів [Hrushevskyi M.S. (1905). History of Ukraine-Rus’. Vol. III.: Lviv (In Ukrainian)].
5. Денисик, Г.І., Воловик, В.М., Яцентюк, Ю.В., (2022). Моделі сакрального простору. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (53). С. 93–103. [Denisyk, G. I., Volovik, V. M., Yacentyuk, Y. V., Kizyun, A. G. (2022) Models of sacred space. Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazina, series "Geology. Geography. Ecology", (53). P. 93-103 (In Ukrainian)].
6. Ковальчук, А.С. (2014). Конфесійно-географічний аналіз культових будівель в Україні як об’єктів паломництва та релігійного туризму. Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини, 34. С. 67–77 [A. S. Kovalchuk (2014). Religious and geographical analysis of cultural buildings in Ukraine as objects of pilgrimage and religious tourism. Bulletin of Lviv University. International relations series, 34. p. 67–77 (In Ukrainian)].
7. Копчак, С. І. (1974). Населення українського Прикарпаття (історико-демографічний нарис). Докапіталістичний період. Львів : Видавниче об’єднання «Вища школа», Вид-во при Львівському державному університеті [Kopchak S. I. (1974) Population of Ukrainian Prykarpattia (historical and demographic essay). Pre-capitalist period. Lviv : Publishing Association "Higher School" Publishing House at Lviv State University (In Ukrainian)].
8. Котляр, М.Ф. (1993). Галицько-Волинський літопис XIII ст. Київ : Ін-т історії України АН України [Kotlyar M.F. (1993) Halytsia-Volyn chronicle of the 13th century. K. : Institute of History of Ukraine, Academy of Sciences of Ukraine (In Ukrainian)].
9. Лужницький, Г.Л. (1954). Українська церква між Сходом і Заходом : нарис історії української церкви. – Філадельфія : Провидіння [Luzhnytskyi G.L. (1954) The Ukrainian Church between East and West: An Outline of the History of the Ukrainian Church. – Philadelphia : Providence (USA)].
10. Мезенцев, К.В., Когатько Ю.Л. (2009). Сучасні концепції та методи географії релігії. Регіональні проблеми України : Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. Херсон : ПП Вишемирский [Mezentsev, K. V., Kogatko Yu. L. (2009). Modern concepts and methods of the geography of religion. Regional problems of Ukraine: Geographical analysis and search for solutions: coll. of science works Kherson: PP Vyshemirsky (In Ukrainian)].
11. Романчук, С.П. (2000). Сакральні ландшафти. Проблеми ландшафтного різноманіття в Україні. Зб. наук. праць. Київ : Інститут географії НАНУ [Romanchuk S.P. (2000) Sacred landscapes. Problems of landscape diversity in Ukraine. Coll. of science works K.: Institute of Geography of NASU (In Ukrainian)].
12. Романчук, С. П. (2001). Проблема сакральної традиції в ландшафті. Фізична географія та геоморфологія, 41. 66–72 [Romanchuk S.P. (2001) The problem of the sacred tradition in the landscape. Physical geography and geomorphology, 41. 66–72. (In Ukrainian)].
13. Шаблій, О. І. (2001). Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів : ЛНУ імені Івана Франка [Shablii, O. I. (2001). Social geography: theory, history, Ukrainian studies. Lviv: LNU named after Ivan Franko (In Ukrainian)].
14. Шевчук, Л.Т. (2000). Сакральна географія : навч. посіб. Львів : Вид. центр Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка [Shevchuk, L. T. (2000). Sacred geography: teaching. manual L. : Ed. Center of Lviv National University named after Ivan Franko (In Ukrainian)].
15. Aulet, S., Vidal, D. (2018). Tourism and religion: Sacred spaces as transmitters of heritage values. Church, Communication and Culture, 3(3), 237–259.
16. Bremer, T. S. (2006). Sacred Spaces and Tourist Places. In Tourism, Religion and Spiritual Journeys, edited by D. J. Timothy and D. H. Olsen. London, New York : Routledge.
17. Eliade, М. (1959). The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York : Harper & Row.
Опубліковано
2023-08-16
Сторінки
31-40
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ