ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ключові слова: природокористування, природно-господарська різноманітність, природно-господарські комплекси, меліоративні заходи, екологічний стан, стан здоров’я людини, захворювання, хвороби, Чернівецька область

Анотація

Територія Чернівецької області характеризується різними природними умовами, природнимиресурсами, видами природокористування, екологічним станом, що інтегрально впливають настан здоров’я людини. Основними видами природокористування є сільськогосподарське, лісове,рекреаційно-туристичне, поселенське, що комплексно формують природно-господарську різноманітність, природно-господарські комплекси з різною екологічною ситуацією.У просторовому відношенні захворювання та поширення хвороб знаходиться у прямій залежності від видової структури природокористування. У сільськогосподарських регіонах області(Прут-Дністерське межиріччя, передгірська частина Буковинських Карпат) переважаютьрукотворні види захворювання (онкологічні), більшість з яких виникає через хімізацію навколишнього природного середовища, знищення лісових корінних масивів, переважання міськихпоселень з розвинутою сучасною інфраструктурою тощо. Лісогосподарське (передгірська та гірська частини області) та водногосподарське використання впливають на стан людини тільки в тихрайонах, де вони існують (лісові масиви), та там, де власне людина проводить свою господарськудіяльність і рівнобіжно забруднює природні умови (скиди відходів у водні об’єкти). Діаметральнопротилежними видами природокористування є рекреаційно-туристичне і поселенське. Перше, засвоєю сутністю, націлене на відновлення фізичних сил людини, оздоровлення та лікування, друге– характеризується новими ознаками, сутність яких укладена у ментальності населення, бажаннімешкання у тих умовах, в яких мешкали прадіди (міська чи сільська територія рідного краю), що наявність власної оселі створює комфортне перебування людини в тому чи іншому регіоні і благотворно впливає на психоемоційний стан людини й на її здоров’я.Однак забруднення навколишнього середовища має місце на території області, впливає на станздоров’я людини, створює передумови до розвитку хвороб і захворювання населення. Тому вданій публікації зроблений комплексний аналіз процесів природокористування і стану здоров’ялюдини Чернівецької області.

Посилання

1. Гуцуляк, В.М. (2008). Медична географія. Екологічний аспект. Чернівці : Рута [Hutsulyak, V.M. (2008). Medical geography. Environmental aspect. Chernivtsi: Ruta (In Ukrainian)].
2. Гуцуляк, В.М., Наконечний, К.П. (2010). Медико-екологічна оцінка ландшафтів Чернівецької області. Чернівці : ЧНУ [Hutsulyak, V.M., Nakonechny, K.P. (2010). Medical and ecological assessment of landscapes of Chernivtsi region. Chernivtsi: ChNU (In Ukrainian)].
3. Кілінська, К. (2012). Фізична географія Карпато-Подільського регіону України. Чернівці : Рута [Kilinska, K. (2012). Physical geography of the Carpathian-Podilsky region of Ukraine. Chernivtsi: Ruta (In Ukrainian)].
4. Кілінська, К. (2007). Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України. Чернівці : Рута [Kilinska, K. (2007). Ecological and predictive assessment of the natural and economic diversity of the Carpathian-Podilskyi region of Ukraine. Chernivtsi: Ruta (In Ukrainian)].
5. Кілінська, К., Андрусяк, Н. (2011). Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування. Географія та туризм. Київ, № 35. С. 232–243. [Kilinska, K., Andrusiak, N. (2011). Bukovyn forests and Smugar falls: realities of modern nature use. Geography and tourism. – Kyiv, № 35- P. 232-243. (In Ukrainian)].
6. Кілінська, К.Й., Янчук О.П. До питання про сучасний стан ґрунтового покриву території Карпато-Подільського регіону. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Серія Біологія, № 251, 148–155 [Kilinska, K.Y., Yanchuk, O.P. To the question of the current state of the soil cover of the territory of the Carpatho-Podilskyi region. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Collection of scientific papers. Series Biology, № 251, 148-155 (In Ukrainian)].
7. Навколишнє природне середовище Чернівецької області у 2015 році (2016). Економічна доповідь. Чернівці [The natural environment of the Chernivtsi region in 2015 (2016). Economic report. Chernivtsi (In Ukrainian)].
8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2021 році (2022). Чернівці [Regional report on the state of the natural environment in Chernivtsi region in 2021 (2022). Chernivtsi (In Ukrainian)].
9. Смик, О.С. (2016). Природні умови – як чинник розвитку захворювання населення. Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, № 20, 9-11[Smyk, O.S. (2016). Natural conditions – as a factor in the development of the disease of the population. Materials of the 20th All-Ukrainian scientific and practical internet conference "Native science at the turn of the century: problems and prospects for development". Collection of scientific papers. Pereyaslav-Khmelnytskyi, № 20, 9-11 (In Ukrainian)].
10. Смик, О. (2011). Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого комплексу Чернівецької області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль : СМП «Тайп». № 1. 86–91. [Smyk, O. Problems and prospects of the development of the medical and health complex of the Chernivtsi region. Scientific papers of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: geography. – Ternopil: SMP "Type"– № 1. 86–91. (In Ukrainian)].
11. Таралло, В.Л., Білик, І.С. (2008). До системного виміру станів здоров'я людини і населення у середовищі існування. Довкілля та здоров'я. № 3, 23-25 [Tarallo, V.L., Bilyk, I.S. (2008). To the systematic measurement of human and population health conditions in the habitat. Environment and health. № 3, 23-25 (In Ukrainian)]
12. Kilinska, K., Hrytsku, V., Smyk, О. (2017). The ecological state of water resources of transboundary territory Ukraine (for example Chernivtsi region). Of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use”. Suceava, Romania. S. 19–20.
13. Kilinska, K., Yavorska, V., Kostashchuk, V., Smyk, O. (2021) Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport; 11(03): 283–293. URL: https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.03.027.
14. Kilinska, K., Zaiachuk, M., Suhy, P., Bryk, S., Atamaniuk, Y., Smyk, O. (2022). Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast). Journal of Geology, Geography and Geoecology. Volume 31(2), 311–320. URL: https://doi.org/10.15421/112229.
15. Kilinskaya, K., Yushchenko, Y., Smyk, О., Yeremiia Н. (2020). Hydro-geo-morphological characteristics transborder rivers in the Carpathian region (the example of the territory of Ukraine) Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Collection of scientific papers. Series Geography, № 824, 4–8 (In Ukrainian)]. URL: https://doi.org/10.31861/geo.2020.824.4-8.
16. Kuo, M. (2015) How might contact with nature promote human health? Promising mechanisms and a possible central pathway. Front. Psychol. 6:1093. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01093.
17. Nilsson, К. et al. (eds.) (2011), Forests, Trees and Human Health, DOI 10.1007/978-90-481-9806-1_5.
Опубліковано
2023-08-16
Сторінки
49-58
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ