ЗНІМАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СМАРТФОНА ПІД ЧАС ТОПОГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ ГЕОГРАФІВ- ТУРИЗМОЗНАВЦІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: знімання місцевості, польове картографування, геозображення, тривимірні моделі місцевості, віртуальні тури, фотомаршрути, навчальна практика

Анотація

У статті розглянуто деякі проблеми організації та розроблення змісту завдань навчальної практики здобувачів освітньо-професійної програми «Географія рекреації та туризму» в умовах дистанційної форми навчання. Описано особливості топографічної підготовки здобувачів за цією програмою. Аналізуються фактори, що впливають на розроблення завдань навчальної практики в умовах дистанційного навчання. Констатується, що смартфон – єдиний електронний пристрій для знімання, що доступний студентам у таких умовах. Аналізуються можливості сучасних смартфонів для виконання таких робіт. Пропонується у таких умовах зосередитись не на класичних видах зйомки, які теоретично вивчались у курсі топографії, а розширити спектр методів знімання, об’єктів зйомки, типів геозображень і мультимедійних продуктів та сучасних практичних навичок, зокрема із польової краєзнавчо-туристичної роботи. Наприклад, пропонується здійснювати фіксацію координат не тільки для статичних об’єктів, але і рухомих. Створювати не тільки образно-знакові геозображення, але й візуалізації на основі фотознімання та гібридні моделі, не тільки двовимірні зображення, але й тривимірні. Знімання базується на досягненнях супутникової геодезії, геоінформатики, фотографічної зйомки та фотограмметрії. Запропоновано 7 завдань: налаштування на смартфоні програмного забезпечення з автономними растровими та векторними шарами карти для проходження маршруту (підготовче завдання), створення плану місцевості шляхом визначення довжин та напрямків, польове картографування статичних точкових та лінійних об’єктів за допомогою GNSS-приймача та мобільних ГІС, координатна фіксація, візуалізація та аналіз руху за маршрутом, фотографічне знімання на місцевості із записом місцеположення (широта, довгота, висота, азимут) у метадані та пакетне імпортування фотографій у ГІС/вебкарту, створення фотомаршрутів, панорамне фотографування та створення віртуальних турів, створення тривимірної моделі невеликої ділянки місцевості. Описано програмне забезпечення для виконання таких завдань. Запропоновані альтернативні варіанти виконання завдання на випадок проблем із апаратним та програмним забезпеченням.

Посилання

1. Борисенко, К.Б. (2017). Технологічні аспекти проведення навчальної практики майбутніх вчителів географії в класичному університеті. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 54–55: 216–223 [Borysenko, K.B. (2017). Technological aspects of conducting educational practice for future teachers of geography in the classical university. Problems of engineering and pedagogical education, 54–55:216–223. (in Ukrainian)].
2. Бортник, С., Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О. та Погорільчук Н. (2013). Роль комплексних професійно спрямованих географічних практик у підготовці фахівців-географів. Фізична географія та геоморфологія, 4(72): 143–154 [Bortnyk, S., Shmanda Ya., Luts M., Lavruk T., Pidkova O. and Pogorilchuk N. (2013). The role of complex professionally oriented geographic practices in the training of geographers. Physical geography and geomorphology, 4(72):143–154. (in Ukrainian)].
3. Бортник, С., Шманьда, Я., Луц, М., Лаврук, Т., Підкова, О., Погорільчук, Н., Плешакова, А., Мельник, В. та Шевчук, Н. (2016). Україна – Польща. Путівник комплексної професійно спрямованої географічної практики. Київ : Прінт Сервіс [Bortnyk, S., Shmanda Ya., Luts M., Lavruk T., Pidkova O., Pogorilchuk N., Pleshakova A., Melnyk V. and Shevchuk, N. (2013). Ukraine – Poland. A guide to a comprehensive professionally oriented geographic practice. Kyiv : Print Service. (in Ukrainian)].
4. Воловик, Л. (2020). Фахова підготовка майбутніх учителів географії у процесі навчально-польових практик. HUMANITARIUM, 44(2), 26–33.
[Volovyk, L. (2020) [Professional training of future teachers of geography in the process of field practice. HUMANITARIUM, 44(2), 26–33. (in Ukrainian)]. DOI: 10.31470/2308-5126-2019-44-2-26-33.
5. Воровка, В.П., & Непша, О.В. (2005). Польова комплексна фізико-географічна практика як форма професійної підготовки вчителя географії. Збірник наукових праць Міжрегіональної науково-практичної конференції за підсумками виробничої практики студентів, 39–42 [Vorovka, V.P., & Nepsha, O.V. (2005). Field complex physical and geographical practice as a form of professional training of a geography teacher. Collection of scientific works of the Interregional scientific and practical conference based on the results of students’ industrial practice, 39–42. (in Ukrainian)].
6. Галаган, О.О., Ковтонюк, О.В. та Корогода, Н.П. (2018). Оглядовий природничо-пізнавальний маршрут комплексної професійно орієнтованої практики для студентів-географів. Геотуризм: практика і досвід : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Львів. Квітень 26–28 [Halahan, O.O., Kovtoniuk, O.V. and Korohoda, N.P. (2018). Overview natural and cognitive route of complex professionally oriented practice for studentsgeographers. Geotourism: practice and experience:
Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference. Lviv. April 26–28. (in Ukrainian)].
7. Грушка, В.В., Дук, Н.М., Суматохіна, І.М. (2021). Навчальний посібник до проходження навчальної загальногеографічної практики. Частина 1. «Ліра ЛТД»: 96 [Hrushka, V.V., Duk, N.M., Sumatokhina, I.M. (2021). Study guide for passing educational practice of general geography. Part 1. “Lira LTD”: 96. (in Ukrainian)].
8. Данильченко, О., Корнус, О., Корнус, А., Сюткін, С., Нешатаєв, Б. (2018). Практична підготовка географів: стан і проблеми. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (27), 28–34
[Danylchenko, O., Kornus, O., Kornus, A., Siutkin, S., & Neshataiev, B. (2018). Praktichna pidgotovka geographiv: stan i problemy. Problems of Continuous Geographic Education and Cartography, (27), 28–34. (In Ukrainian)].
9. Муромцева, Ю.І. (2021). Переваги та особливості дистанційного навчання географії. Географія та туризм : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків. 31–39 [Muromtseva, Yu.I. (2021). Advantages and features of distance learning of geography. Geography and tourism: materials IV All-Ukrainian. science and practice Internet conference, Kharkiv. 31–39].
10. Лаврук, М., Підкова, О. (2016.) Методичні рекомендації до проведення навчальної професійно орієнтованої практики у м. Києві (для студентів географічного факультету). Київ : Прінт Сервіс [Lavruk, M. and Pidkova, O. (2016). Methodical recommendations for carrying educational professionally oriented practice in Kyiv (for students of the Faculty of Geography). Kyiv : Print Service. (in Ukrainian)].
11. Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/osvitni_programy/2023/b_106(1).rar. (дата звернення: 10.04.2023) [Educational and professional program “Geography of recreation and tourism” of Oles Honchar Dnipro National University. Retrieved from: https://www.dnu.dp.ua/docs/osvitni_programy/2023/b_106(1).rar. (Date of access: 10.04.2023)].
12. Підкова, О.М., & Лаврук, Т.М. (2019). Навчальна географічна професійно орієнтована практика: теоретико-методологічні аспекти та досвід проведення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки, (10), 202–208 [Pidkova, O.M., & Lavruk, T.M. (2019). Educational geographical professionallyoriented practice: theoretical and methodological aspects and experience. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences, (10), 202–208. (in Ukrainian)]. DOI: 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-28.
13. Суматохіна, І.М., Дук, Н.М. (2016). Практикум з навчальної професійно орієнтованої практики. Дніпропетровськ : Будинок друку [Sumatokhina, I.M. and Duk, N.M. (2016). Practical issues on educational professionally oriented practice. Dnipropetrovsk : House of printing. (in Ukrainian)].
14. Bolkas, D., Chiampi, J.D., Fioti, J., & Gaffney, D. (2022). First Assessment Results of Surveying Engineering Labs in Immersive and Interactive Virtual Reality. Journal of Surveying Engineering, 148(1), [04021028]. DOI: 10.1061/(ASCE) SU.1943-5428.0000388.
15. Carbonell-Carrera, C., & Saorín, J.L. (2017). Geospatial Google Street View with virtual reality: A motivational approach for spatial training education. ISPRS International Journal of Geo-Information, 6(9), 261. DOI: 10.3390/ijgi6090261.
16. Cinnamon, J., & Jahiu, L. (2021). Panoramic street-level imagery in data-driven urban research: A comprehensive global review of applications, techniques, and practical considerations. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(7), 471. DOI: 10.3390/ijgi10070471.
17. Chin, K.Y., & Wang, C.S. (2023). The effectiveness of a VR-based mobile learning system for university students to learn geological knowledge. Interactive Learning Environments, 1–16. DOI: 10.1080/10494820.2023.2196790.
18. Derek France & Martin Haigh (2018). Fieldwork@40: fieldwork in Geography higher education. Journal of Geography in Higher Education, 42:4, 498–514. DOI: 10.1080/03098265.2018.1515187.
19. Levin, E., Shults, R., Habibi, R., An, Z., & Roland, W. (2020). Geospatial virtual reality for cyberlearning in the field of topographic surveying: Moving towards a cost-effective mobile solution. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(7), 433. DOI: 10.3390/ijgi9070433.
20. Šašinka, Č., Stachoň, Z., Sedlák, M., Chmelík, J., Herman, L., Kubíček, P., … & Juřík, V. (2018). Collaborative immersive virtual environments for education in geography. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(1), 3. DOI: 10.3390/ijgi8010003.
21. Wei, Z., & Yuan, M. (2023). Research on the Current Situation and Future Development Trend of Immersive Virtual Reality in the Field of Education. Sustainability, 15(9), 7531. DOI: 10.3390/su15097531.
22. Zhang, L., Jia, Q., Liu, S., Ruan, L., & Long, Y. (2019). New patterns for geography field practice education based on location services. Abstracts of the ICA, 1, NA. DOI: 10.5194/ica-abs-1-432-2019.
Опубліковано
2023-08-16
Сторінки
67-78
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА