ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК МОНОФУНКЦІОНАЛЬНОГО МІСТА ГОРІШНІ ПЛАВНІ

Ключові слова: монофункціональне місто, інтегрований міський розвиток, містобудівна документація, міська стратегічна документація, Горішні Плавні

Анотація

Близько чверті українських міст є монофункціональними й усе частіше постають перед проблемами й викликами свого соціально-економічного та просторового розвитку. Одним із можливих шляхів трансформації таких міст у напрямі диверсифікації їх економічної бази і створення більш комфортного міського середовища є розроблення й утілення концепції інтегрованого розвитку. Метою дослідження є аналіз проблем соціально-економічного та просторового розвитку монофункціонального міста Горішні Плавні й розроблення пропозицій щодо їх вирішення з використанням принципів інтегрованого міського розвитку. Для досягнення поставленої мети автори здійснили концептуалізацію проблематики соціально-економічного та просторового розвитку монофункціональних міст, визначили нинішній стан соціально-економічного та просторового розвитку, а також інституційної основи міста Горішні Плавні, проаналізували містобудівну документацію Горішніх Плавнів на відповідність принципам інтегрованого розвитку, здійснили опитування про сприйняття місцевим населенням комфортності міського середовища Горішніх Плавнів. Виявлено, що основна стратегічна й містобудівна документація міста Горішні Плавні загалом відповідає принципам інтегрованого міського розвитку, проте наявні проблеми з виконанням закладених у них стратегічних та оперативних цілей міського розвитку й містобудівних рішень. Результати опитування населення міста дали змогу виявити низку проблемних аспектів міського розвитку та бачення міської громади щодо бажаних напрямів подальшого перетворення міського простору. Зокрема, виявлено відсутність інформації про маршрути громадського транспорту та їх малу кількість, низьку залученість мешканців до управління містом, недостатню кількість якісних закладів сфери послуг, занедбаність публічних просторів, зокрема набережної, тощо. Така ситуація склалася через відсутність діалогу між владою та населенням, що спричинило відсутність вирішення нагальних питань у планувальних документах. У заключній частині, відповідно до ідентифікованих проблем розвитку міста за результатами об’єктивного аналізу й соціологічного опитування, а також змісту наявної містобудівної документації, подано пропозиції для подальшого розвитку Горішніх Плавнів з урахуванням принципів інтегрованості у таких сферах: транспорт, публічні простори, екологія, управління, зв’язок з громадою й туризм.

Посилання

1. Васильєва, Н.В. (2009). Вдосконалення механізму соціально-економічного розвитку міст з моногалузевою структурою виробництва в Україні. Донецьк: ВІКБ. [Vasylieva, N.V. (2009). Improvement of the Mechanism of Socio-Economic Development of Monofunctional Cities in Ukraine. Donetsk: VIKB (In Ukrainian)].
2. Верховна Рада України (2012). Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст : Закон України від 10 червня 2012 року № 1580-IV [Verkhovna Rada of Ukraine (2012). On the Approval of the National Program for the Development of Small Cities. The Law of Ukraine, June 10, 2012, № 1580-IV (in Ukrainian)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1580-15#Text (дата звернення: 06.06.2023).
3. Горішньоплавнівська міська рада (2017). Стратегія розвитку міста Горішні Плавні до 2028 року. [Horishni Plavni City Council (2017). Development Strategy Horishni Plavni – 2028 (іn Ukrainian)]. URL: http://hp-rada.gov.ua/strategiyarozvytku-mista.html (дата звернення: 06.06.2023).
4. Горішньоплавнівська міська рада (2020). Генеральний план міста Горішні Плавні. [Horishni Plavni City Council (2020). Horishni Plavni Master Plan (іn Ukrainian)]. URL: http://hp-rada.gov.ua/genplan.html (дата звернення: 06.06.2023).
5. Гукалова, І.В. (2018). Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України. Український географічний журнал, 1, 30–38. Doi: 10.15407/ugz2018.01.030. [Gukalova, I.V. (2018). Quality of life as a goal of urban development concepts: conclusions for Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 1, 30–38. Doi: 10.15407/ugz2018.01.030 (іn Ukrainian)].
6. Доценко, А. (2011). Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України. Український географічний журнал, 1, 51–55. [Dotsenko, A. (2011). The main directions of socio-economic development of small monofunctional cities in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 1, 51–55 (in Ukrainian)].
7. Жабінець, І.М. (2009). Удосконалення механізму регулювання ринку праці монофункціональних міст України : автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ : РВПС України. [Zhabinets, I.M. (2009). Improvement of the Labour Market Regulation Mechanism in Monofunctional Cities of Ukraine. Abstract of thesis. Kyiv (in Ukrainian)].
8. Кабінет Міністрів України (2000). Про основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст. Постанова КМ України від 17.03.2000, № 521. Офіційний вісник України, 12. [Cabinet of Ministers of Ukraine (2000). On the Main Areas of Ensuring Comprehensive Development of Small Monofunctional Cities. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, March 17, 2000, № 521. Official Gerald of Ukraine, 12 (in Ukrainian)].
9. Мельник, В.В. (2004). Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України : автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ [Melnyk, V.V. (2004). Small Monofunctional Ukrainian Cities: Ecological and Economic Problems of Development. Abstract of thesis. Kyiv (in Ukrainian)].
10. Осипенко, А.Р. (2021). Забезпечення стратегічного розвитку малих міст. Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. 15–17). Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.». [Osypenko, A.R. (2021). Ensuring the strategic development of small towns. The socio-humanitarian dimension of modern transformations. Collection of materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference (с. 15–17). Sumy: TOV NVP «Rostok A.V.T.» (in Ukrainian)].
11. Підгрушний, Г., Качаєв, Ю., & Денисенко, О. (2011). Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу центрів соціальноекономічної активності: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки. Український географічний журнал, 4, 42–44. [Pidhrushnyi, H., Kachaev, Yu., & Denysenko O. (2011). Human-geographical foundations of research of integral potential of centers of socio-economic activity: theoretical and methodological approaches and the experience of assessment. Ukrainian Geographical Journal, 4, 42–44 (in Ukrainian)].
12. Провотар, Н., & Волкова, А. (2022). Диверсифікація соціально-економічного та просторового розвитку малого монофункціонального міста – кейс міста Южне, Україна. Економічна та соціальна географія, 87, 32–43. Doi: 10.17721/2413-7154/2021.87.32-43. [Provotar, N., & Volkova, A. (2022). Diversification of the socio-economic and spatial development of a small mono-functional city – the case of the city of Yuzhne, Ukraine. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 87, 32–43. Doi: 10.17721/2413-7154/2021.87.32-43 (in Ukrainian)].
13. Радіонова, Л.О. (2019). Стратегії розвитку мономіста. Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст : матеріали Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції (с. 100–108). Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. [Radionova, L.O. (2019). Monotown development strategies. City. Culture. Civilisation: International Context: Proceedings of the International Scientific and Theoretical Internet Conference (pp. 100–108). Kharkiv : O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (in Ukrainian)].
14. Треллер, Т., & Кокоть, В. (2014). Трансформація економіки монопрофільних міст: міжнародний і український досвід : посібник для фахівців з МЕР. Київ : ТОВ «Макрос». [Troeller, T., & Kokot, V. (2014). Transformation of the Economy of Monoprofile Cities: International and Ukrainian Experience. Guide for Local Economic Development Specialists. Kyiv : Makros (in Ukrainian)].
15. Чевганова, В.Я., & Григор’єва, О.В. (2017). Європейський досвід інтегрованого розвитку міст. Економіка і регіон, 5, 10–14. [Chevganova, V., & Hryhoryeva, O. (2017). European experience of the integrated development of cities. Economics and Region, 5, 10–14 (in Ukrainian)].
16. Alpopi, C., & Manole, C. (2013). Integrated urban regeneration-solution for cities revitalize. Procedia Economics and Finance, 6, 178–185.
17. Dubnitskiy, V.I., & Lunina, V.Y. (2015). Development of single-industry towns on the basis of cluster approach. Marketing and Innovation Management / Маркетинг і менеджмент інновацій, 3, 140–148.
18. Gehl, J. (2010). Cities for People. Washington, DC : Islandpress.
19. Kuzmenko, L.M., & Soldak, M.O. (2010). Monofunctional cities: Problems, support provision and development. Economic Herald of the Donbas, 22(4), 83–88.
20. Maruniak, E., Rudenko, L., Lisovskyi, S., Dronova, O., & Mozghovyi, A. (2021). Ukrainian small cities in the perspective of sustainable spatial planning. The Routledge Handbook of Small Towns (pp. 330–345). Routledge.
21. Nationale Stadtentwicklungspolitik (2012). Five years after the Leipzig Charter – integrated urban development as a prerequisite for a sustainable city. URL: https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Publikationen/EN/leipzigcharta_en.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (date of access: 06.06.2023).
22. PLEDDG (2020). Маркетингова стратегія Горішньоплавнівської міської ОТГ (проєкт). URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Horishni-Plavni-Marketing-Strategy.pdf (date of access: 06.06.2023).
23. Roberts, P., & Sykes, H. (Eds.). (1999). Urban Regeneration: A Handbook. Sage.
24. Sim, D. (2019). Soft City. Building Density for Everyday Life. Washington-Covelo-London : Islandpress.
25. Speck, J. (2018). Walkable City Rules. 101 Steps to Making Better Places. Washington-Covelo-London : Islandpress.
26. Szymańska, J.A. (2022). Civil society and peripheral activism in a Donbas monotown. Český lid / Czech Ethnological Journal, 109 (4), 427–448. Doi: 10.21104/CL.2022.4.02.
27. Territorial Agenda (2007). Leipzig Charter on Sustainable European Cities. URL: https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/leipzig_charter_2007.pdf (date of access: 06.06.2023).
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
18-34
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ