ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: органічна продукція, стандартизація, сертифікація, геополітика, органічне землеробство

Анотація

У сучасному світі сільське господарство перебуває на етапі розвитку якісної та безпечної продукції харчування. Однією з важливих альтернатив цим вимогам є сільськогосподарська органічна продукція, яка вирощується без застосування синтетичних хімічних добрив і пестицидів Стаття наголошує на тому, що органічне землеробство є перспективним сектором сільського господарства у світі. У статті розглядаються економіко-географічні аспекти стандартизації та сертифікації сільськогосподарської органічної продукції. Аналізуються такі фактори, як розташування виробництва, структура виробництва, обсяги виробництва й споживча структура органічної продукції. Також важливі економіко-географічні чинники включають інтеграцію міжнародних ринків, інтерес, що зростає, до екологічних і здорових продуктів і неоднакові національні стандарти органічного землеробства в різних країнах. Зазначається, що стандартизація й сертифікація сільськогосподарської органічної продукції є суттєвими елементами національних і міжнародних ринків. Вони дають змогу споживачам бути впевненими в якості й безпеці органічних продуктів, а також стимулюють розвиток органічного виробництва. Стандартизація й сертифікація сільськогосподарської органічної продукції відіграють важливу роль у розвитку цього сектора. Вони сприяють забезпеченню якості й безпеки органічних продуктів, а також стимулюють міжнародну торгівлю органічною продукцією. Крім того, обговорюють перспективи розвитку стандартизації й сертифікації органічної сільськогосподарської продукції. Основними напрямами розвитку цієї галузі варто зазначити гармонізацію національних стандартів із міжнародними стандартами, упровадження вимог щодо безпеки для навколишнього середовища та захисту прав споживачів, вимог щодо забезпечення прозорості ринку органічної продукції. Інтеграція міжнародних ринків, увага, що зростає, до питань екології та здоров’я, а також гармонізація підходів до стандартизації й сертифікації органічної продукції сприятимуть подальшому розвитку цього сектора. Запропоновані напрями розвитку стандартизації й сертифікації органічної сільськогосподарської продукції є актуальними та сприятимуть розвитку цього сектора в Україні і світі.

Посилання

1. Антонець, А.С. (2010.) Формування ринку екологічно безпечної продукції при органічному землеробстві. Економіка АПК. № 12. С. 75–79. [Antonets, A.S. (2010) Formuvannia rynku ekolohichno bezpechnoi produktsii pry orhanichnomu zemlerobstvi. Ekonomika APK. № 12. Р. 75–79 (in Ukrainian)].
2. Артиш, В.І. (2012.) Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України. Економіка АПК. № 7. С. 19–23. [Artysh, V.I. (2012) Osoblyvosti orhanichnoho ahrovyrobnytstva v kontseptsii staloho rozvytku APK Ukrainy. Ekonomika APK. № 7. Р. 19–23 (in Ukrainian)].
3. Біологічний захист рослин (2007) / за ред. О.А. Деречі, Є.М. Данкевича, В.М. Венгера, В.А. Мельниченка. Житомир. 16 с. [Biolohichnyi zakhyst roslyn (2007) / za red. O.A. Derechi, Ye.M. Dankevycha, V.M. Venhera, V.A. Melnychenka. Zhytomyr. 16 р. (in Ukrainian)].
4. Bio-suisse. Declaration of conformity with Bio Suisse standards. URL: https://www.bio-suisse.ch (date of access: 06.06.2023).
5. Грабак, Н.Х., Топіха, І.Н., Шевель, І.В. (2006). Основи ведення сільського господарства та охорона земель : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 496 с. [Hrabak, N.Kh., Topikha, I.N., Shevel, I.V. (2006) Osnovy vedennia silskoho hospodarstva ta okhorona zemel: navch. posib. Kyiv : Profesional, 496 р. (in Ukrainian)].
6. Жибак, М.М., Христенко, Г.М. (2019). Світовий ринок органічної продукції: сучасний стан та перспективи розвитку. Економічний форум. № 3. С. 3–8. [Zhybak, M.M., Khrystenko, H.M. (2019) Svitovyi rynok orhanichnoi produktsii: suchasnyi stan ta perspek-tyvy rozvytku. Ekonomichnyi forum. № 3. Р. 3–8 (in Ukrainian)].
7. Моклячук, Л.І., Ліщук, А.М., Зацарінна, Ю.О., Слободенюк, О.А. (2013). Принципи сертифікації виробництва органічної продукції в Україні. Агроекологічний журнал. 2. С. 12–16. [Moklyachuk, L.I., Lischuk, A.M., Zatsarinna, Yu.O., Slobodenyuk, O.A. Principles of organic production certification in Ukraine. Agroecological journal (2013). № 2. pp. 12–16 (in Ukrainian)].
8. Національний інститут стратегічних досліджень (2023). Щодо напрямів розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. [National Institute of Strategic Studies (2023). Regarding directions of development of organic production of agricultural products in Ukraine (in Ukrainian).] URL: https://www.niss.gov.ua (date of access: 06.06.2023).
9. Організація Об’єднаних Націй з питань продовольства та сільського господарства (FAO) (2023). Доповідь про світове сільське господарство. [Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2023). Report on world agriculture (in Ukrainian)].
10. Органік інфо (2023). Органічне виробництво в Україні залишається одним із пріоритетів. [Organic Info (2023). Organic production in Ukraine remains one of the priorities (in Ukrainian)]. URL: https://organicinfo.ua/news/organic-remains-oneof-priorities/ (date of access: 06.06.2023).
11. Агропортал (2023). Ринок органічної продукції ЄС: яке місце на ньому займає Україна. [Agroportal (2023) The market of organic products of the EU: what place does Ukraine occupy on it (іn Ukrainian)]. URL: https://agroportal.ua/news/ukraina/yevropeyskiy-rinok-organichnoji-produkcijiyake-misce-na-nomu-zaymaye-ukrajina (date of access: 06.06.2023).
12. Сухий, П.О., Тюфтій, А.Г. (December 16–18, 2020) Основні етапи та проблеми розвитку органічного виробництва світу. The 5 th International scientific and practical conference «Fundamental and applied research in the modern world» BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. P. 687–692. [Sukhy, P.O., Tyuftiy, A.H. (December 16–18, 2020)The main stages and problems of the development of organic production in the world. The 5 th International scientific and practical conference «Fundamental and applied research in the modern world» BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. P. 687–692 (in Ukrainian)]. URL: https://cutt.ly/0Td4w9P, https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3023 (date of access: 06.06.2023).
13. Чайка, Т.О. (2013) Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України : монографія / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н.М. Сіренко. Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення). 319 с. [Chayka, T.O. (2013). Development of production of organic products in the agrarian sector of the economy of Ukraine : Monograph / Under general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. N.M. Sirenko. Donetsk : Knowledge (Donetsk branch), 319 p. (in Ukrainian)].
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
35-41
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ